מעמד הרישום והצגת תעודות M.Sc. in Machine Learning and Data Science

מועמדים שאינם מציגים את כל המסמכים הנדרשים עם טפסי הרישום ומתכוונים להציגם בשלב מאוחר יותר של הרישום, יודיעו על כך בכתב במדור רישום וקבלה לתארים מתקדמים.


מועמד שיירשם במועד רישום מוקדם, ויציג נתונים לאחר מועד זה, ייחשב כמי שנרשם במועד רישום מאוחר, ויחולו עליו הכללים החלים על מועמדי הרישום המאוחר.


מועמד שיציג בעת הרישום תעודות לא מקוריות, מועמדותו תיבדק על סמך הנתונים שהציג. אם יימצא כי ניתן לקבלו- יהא עליו להציג תעודות מקוריות מידית, תוך שבוע ימים ממועד ההודעה שתימסר לו.
מועמד שייעכב הצגת תעודות מקוריות עלול לאבד את מקומו, ויידחה לשלב מיון מאוחר יותר.

עם קבלת טפסי הרישום במשרדנו, תישלח למועמד הודעה על קבלת הטפסים. ההודעה תכלול אישור על הטפסים במלואם, או לחילופין, אישור ופירוט על המסמכים החסרים שצריך המועמד להציג במועד שנקבע, אחרת מועמדותו תיבחן על בסיס מקום פנוי.


מועמד שלא יציג את הטפסים המקוריים החסרים, זכאות לתואר וגליון ציונים סופי ומלא, עד למועד האחרון שנקבע, ייחשב כמי שוויתר על מועמדותו ללימודים באוניברסיטת רייכמן.

 

 

הנחיות לרישום ל-M.Sc. בלמידה חישובית ומדעי הנתונים


על המועמדים להירשם ברישום המקוון ולהעלות את המסמכים הבאים:

  • אישור מקורי על זכאות לתואר אקדמי ראשון ועל תארים נוספים במידה וקיימים (תואר שני או דוקטורט), הכולל גם את גליון ציונים המלא והממוצע הסופי.
  • קורות חיים.
  • טופס ממליצים.
  • צילום תעודת זהות.
  • תמונה.

 

 

כיצד ניתן להציג את התעודות?

  • עם חותמת מקורית של המוסד המנפיק אותן.
  • שליחת מסמכים מאושרים בחתימה דיגיטלית על-ידי מוסד הלימודים בו למד המועמד לתואר ראשון.
  • המוסד האקדמי בו למד המועמד ישלח את המסמכים במייל ישירות לאוניברסיטת רייכמן.
  • צילום עם אישור חתום על ידי נוטריון.
  • ע"י הצגת צילומים ולצידם הטפסים המקוריים, במנהל הרישום והקבלה.

*מסמכים מקוריים שיישלחו בדואר רשום, יוחזרו אל המועמד עפ"י בקשתו, בדואר רגיל, ובאחריותו.

 

 

 

מועמדים בעלי תעודות מחו"ל:


תנאי הקבלה יחולו, בשינויים מתחייבים, על בעלי תעודות מחו"ל. תעודות אלו ישוקללו, וההחלטה לגבי המועמדות תוכרע בוועדת קבלה מיוחדת.