מועדי הרישום ועלויות M.Sc. in Machine Learning and Data Science

מועדי רישום לשנת הלימודים תשפ"ג המתחילה באוקטובר 2022


רישום רגיל: 1 בינואר 2022 - 1 במאי 2022, כ"ח בטבת תשפ"ב - ל' בניסן תשפ"ב.

רישום מאוחר: 2 במאי 2022 - 31 באוגוסט 2022, א' בסיוון תשפ"ב - ד' באלול תשפ"ב.​


כדי להיחשב "מועמד ללימודים" ומועמדותו תיבחן באחד מהמועדים לעיל, יש להגיש למנהל הרישום והקבלה את מלוא הנתונים, הציונים והמסמכים המקוריים הנדרשים לצורך רישום, עד לתאריך האחרון של המועד הרלוונטי.

 

אוניברסיטת רייכמן שומרת על זכותה להחיל קריטריונים מחמירים יותר על הנרשמים במועד הרישום המאוחר, או על מועמדים שהגישו את מלוא הנתונים, הציונים והמסמכים הנדרשים במועד מאוחר. במועד המאוחר מספר המקומות קטן יותר. תינתן עדיפות למועמדים שיציגו את נתוניהם במועד רישום מוקדם.

 

 

דמי רישום:

300 ש"ח

 

  1. בסיום תהליך הרישום המקוון.
  2. במשרדי הרישום- בהמחאה, במזומן או בכרטיס אשראי.

 


דמי הרישום מהווים השתתפות בעלויות הטיפול ברישום ובמיון המועמדים לתוכנית, ולא יוחזרו למועמד גם אם המועמדות נדחית או בוטלה ההרשמה ביוזמתו מכל סיבה שהיא.