מעמד הרישום והצגת תעודות .M.A בכלכלה פיננסית

מועמדים שאינם מציגים את כל המסמכים הנדרשים עם טפסי הרישום ומתכוונים להציגם בשלב מאוחר יותר של הרישום, יודיעו על כך בכתב במדור רישום וקבלה לתארים מתקדמים.


מועמד שיירשם במועד רישום מוקדם, ויציג נתונים לאחר ומעד זה, ייחשב כמי שנרשם במועד רישום מאוחר, ויחולו עליו הכללים החלים על מועמדי הרישום המאוחר.


מועמד שיציג בעת הרישום תעודות לא מקוריות, מועמדותו תיבדק על סמך הנתונים שהציג. אם יימצא כניתן לקבלו- יהא עליו להציג תעודות מקוריות מידית, תוך שבוע ימים ממועד ההודעה שתימסר לו. מועמד שייעכב הצגת תעודות מקוריות, ייחשב כמי שוויתר על מועמדותו ללימודים באוניברסיטת רייכמן.


עם קבלת טפסי הרישום במשרדנו, תישלח למועמד הודעה על קבלת הטפסים. ההודעה תכלול אישור על הטפסים במלואם, או לחילופין, אישור ופירוט על הטפסים החסרים שצריך המועמד להציג שמועד שנקבע, אחרת מועמדותו תיבחן על בסיס מקום פנוי.

 

 

המסמכים הנדרשים להגשת מועמדות לכלל תכניות התואר השני:

 

  • אישור מקורי על זכאות לתואר אקדמי ראשון ועל תארים נוספים במידה וקיימים (תואר שני או דוקטורט), הכולל גם את גליון ציונים המלא והממוצע הסופי.
  • קורות חיים.
  • צילום תעודת זהות.
  • תמונה.

 


כיצד ניתן להציג את התעודות?

 

  • הצגת מסמכים עם חותמת מקורית של המוסד המנפיק אותם, במשרדי מנהל רישום וקבלה לתארים מתקדמים באוניברסיטת רייכמן.
  • שליחת מסמכים מאושרים בחתימה דיגיטלית על-ידי מוסד הלימודים בו למד המועמד לתואר ראשון.
  • המוסד האקדמי בו למד המועמד ישלח את המסמכים במייל ישירות לאוניברסיטת רייכמן.
  • כצילום, עם אישור נוטריוני חתום על ידי נוטריון.

 


מועמדים בעלי תעודות מחו"ל:

 


תנאי הקבלה יחולו, בשינויים מתחייבים, על בעלי תעודות מחו"ל. תעודות אלו ישוקללו, וההחלטה לגבי המועמדות תוכרע בוועדת קבלה מיוחדת.