מעמד הרישום והצגת תעודות .M.Sc במדעי המחשב

מועמדים שאינם מציגים את כל המסמכים הנדרשים עם טפסי הרישום ומתכוונים להציגם בשלב מאוחר יותר של הרישום, יודיעו על כך בכתב במדור רישום וקבלה לתארים מתקדמים.


מועמד שיירשם במועד רישום מוקדם, ויציג נתונים לאחר ומעד זה, ייחשב כמי שנרשם במועד רישום מאוחר, ויחולו עליו הכללים החלים על מועמדי הרישום המאוחר.


מועמד שיציג בעת הרישום תעודות לא מקוריות, מועמדותו תיבדק על סמך הנתונים שהציג. אם יימצא כניתן לקבלו- יהא עליו להציג תעודות מקוריות מידית, תוך שבוע ימים ממועד ההודעה שתימסר לו. מועמד שייעכב הצגת תעודות מקוריות עלול לאבד את מקומו, ויידחה לשלב מיון מאוחר יותר.

עם קבלת טפסי הרישום במשרדנו, תישלח למועמד הודעה על קבלת הטפסים. ההודעה תכלול אישור על הטפסים במלואם, או לחילופין, אישור ופירוט על הטפסים החסרים שצריך המועמד להציג שמועד שנקבע, אחרת מועמדותו תיבחן על בסיס מקום פנוי.


מועמד שלא יציג את הטפסים המקוריים החסרים, זכאות לתואר וגליון ציונים סופי ומלא, עד למועד האחרון שנקבע, ייחשב כמי שוויתר על מועמדותו ללימודים במרכז הבינתחומי.

 


הצגת מסמכים


המסמכים הנדרשים להגשת מועמדות לכלל תוכניות התואר השני:

  • אישור מקורי על זכאות לתואר אקדמי ראשון ועל תארים נוספים במידה וקיימים (תואר שני או דוקטורט), הכולל גם את גליון ציונים המלא והממוצע הסופי.
  • קורות חיים.
  • צילום תעודת זהות.
  • תמונה.

 

כיצד ניתן להציג את התעודות?

  • עם חותמת מקורית של המוסד המנפיק אותן.
  • שליחת מסמכים מאושרים בחתימה דיגיטלית על-ידי מוסד הלימודים בו למד המועמד לתואר ראשון.
  • המוסד האקדמי בו למד המועמד ישלח את המסמכים במייל ישירות לאוניברסיטת רייכמן.
    כצילום, עם אישור נוטריוני חתום על ידי נוטריון.
  • ע"י הצגת צילום ולצידו הטופס המקורי, במשרד הרישום באוניברסיטת רייכמן.

*מסמכים מקוריים שיישלחו בדואר רשום, יוחזרו אל המועמד בדואר רגיל, ובאחראיות המועמד.

 

 

מועמדים בעלי תעודות מחו"ל:


תנאי הקבלה יחולו, בשינויים מתחייבים, על בעלי תעודות מחו"ל. תעודות אלו ישוקללו, וההחלטה לגבי המועמדות תוכרע בוועדת קבלה מיוחדת.