מעמד הרישום והצגת תעודות .M.A בהתנהגות ופיתוח ארגונים

מועמדים שאינם מציגים את כל המסמכים הנדרשים עם טפסי הרישום ומתכוונים להציגם בשלב מאוחר יותר של הרישום, יודיעו על כך בכתב במנהל רישום וקבלה לתארים מתקדמים.


מועמד שיירשם במועד רישום מוקדם, ויציג נתונים לאחר מועד זה, ייחשב כמי שנרשם במועד רישום מאוחר, ויחולו עליו הכללים החלים על מועמדי הרישום המאוחר.


מועמד שיציג בעת הרישום תעודות לא מקוריות, מועמדותו תיבדק על סמך הנתונים שהציג. אם יימצא כי ניתן לקבלו- יהא עליו להציג תעודות מקוריות מיידית, תוך שבוע ימים ממועד ההודעה שתימסר לו. מועמד שייעכב הצגת תעודות מקוריות עלול לאבד את מקומו, ויידחה לשלב מיון מאוחר יותר.


עם קבלת טפסי הרישום במשרדנו, תישלח למועמד הודעה על קבלת הטפסים. ההודעה תכלול אישור על המסמכים במלואם, או לחילופין, אישור ופירוט על הטפסים החסרים שצריך המועמד להציג במועד שנקבע, אחרת מועמדותו תיבחן על בסיס מקום פנוי.


מועמד שלא יציג את הטפסים המקוריים החסרים, זכאות לתואר וגליון ציונים סופי ומלא, עד למועד האחרון שנקבע, ייחשב כמי שוויתר על מועמדותו ללימודים באוניברסיטת רייכמן.

 

 

הנחיות לרישום ל MA התנהגות ופיתוח ארגונים:

על המועמדים להירשם ברישום מקוון ולהעלות את המסמכים הבאים :

 1. אישור מקורי על זכאות לתואר ראשון ועל תארים נוספים במידה וקיימים (תואר שני או דוקטורט), הכולל את גיליון הציונים המלא והממוצע הסופי.
 2. קורות חיים
 3. טופס אישי - ניתן להוריד את הטופס בתחתית העמוד תחת טפסי רישום
 4. טופס ממליצים - ניתן להוריד את הטופס בתחתית העמוד תחת טפסי רישום
 5. צילום ת.ז
 6. תמונה
 • במידה ולא העליתם את המסמכים במהלך הרישום המקוון, תוכלו להעלותם דרך תחנת המידע (הנחיות כניסה לתחנת המידע ישלחו לאחר ההרשמה).

 

 

כיצד ניתן להציג את התעודות?

 • עם חותמת מקורית של המוסד המנפיק אותן.
 • כצילום, עם אישור נוטריוני חתום על ידי נוטריון.
 • על ידי הצגת צילום ולצידו הטופס המקורי, במשרד הרישום באוניברסיטת רייכמן.
 • מסמכים מקוריים שיישלחו בדואר רשום, יוחזרו אל המועמד עפ"י בקשתו, בדואר רגיל, ובאחריותו.
 • שליחת מסמכים מאושרים בחתימה דיגיטלית על-ידי מוסד הלימודים בו למד המועמד לתואר ראשון.
 • מוסד האקדמי בו למד המועמד ישלח את המסמכים במייל ישירות לאוניברסיטת רייכמן.

 

 

מועמדים בעלי תעודות מחו"ל:


תנאי הקבלה יחולו, בשינויים מתחייבים, על בעלי תעודות מחו"ל. תעודות אלו ישוקללו, וההחלטה לגבי המועמדות תוכרע בוועדת קבלה מיוחדת.