תהליך קבלה לתואר שלישי במשפטים

מועדי רישום

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד נפתחה.


מתעניינים בעלי נתונים גבוהים במיוחד מוזמנים להגיש מועמדות. לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות התוכנית בדואל: phd@runi.ac.il.
לרישום המקוון לחצו כאן>>


דרישות הקבלה

מועמדים שיעמדו בתנאים של אחד המסלולים המפורטים להלן ויניחו את דעת הוועדה היחידתית כי הנם בעלי כושר מחקרי ברמה גבוהה במיוחד, הנדרשת מתלמידי מחקר של אוניברסיטת רייכמן, יומלצו על ידי הוועדה היחידתית לקבלם כ"תלמידי מחקר" לתוכנית הדוקטורט.

 1. תלמידים בעלי תואר שני במשפטים .LL.M עם תזה
  רשאים להגיש מועמדות מועמדים בעלי תואר שני (.LL.M) מחקרי בציון שלא יפחת מ-85 וציון בעבודת הגמר לתואר שני של 88 לפחות.
  בעת הגשת המועמדות, על המועמד להגיש הצעת מחקר ראשונית (תוכנית וראשי פרקים ראשוניים) מאושרת על ידי חבר סגל בית ספר הארי רדזינר, המוסמך לשמש כמנחה לעבודת דוקטור.
 2. תלמידים בעלי תואר שני במשפטים .LL.M ללא תזה
  מי שסיים תואר שני במשפטים ללא עבודת גמר בממוצע 88 לפחות, יהא רשאי להירשם ל"לימודי השלמה לתואר שני מחקרי". הלימודים יכללו :
  א) לימודי השלמה בהיקף של 12 נ"ז (ובכלל זה לימודים בהיקף 10 נ"ז וסדנת דוקטורנטים בדומה לתלמידים בעלי תואר שני במסלול תזה). הוועדה היחידתית תהא רשאית להקטין את היקף שעורי ההשלמה, ובלבד שלא יפחתו מ-10 נ"ז. תנאי לכך שמועמדות תלמידים למסלול הדוקטורט תישקל הוא השגת ציון ממוצע של 85 לפחות בקורסים אלה.
  ב) כתיבת עבודה השקולה ברמתה ובהיקפה לעבודת גמר בציון 88 לפחות. מי שסיים את הלימודים הללו, בתנאים דלעיל, רשאי יהיה להגיש מועמדות למעבר ללימודי תואר שלישי במשפטים במסלול הרגיל.
 3. תלמידים בעלי תואר שני .M.A בתחום רלבנטי לעבודת המחקר ותואר ראשון במשפטים .LL.B במקרים מיוחדים תישקל מועמדותם של תלמידים בעלי תואר ראשון (.LL.B) במשפטים, ברמה המאפשרת קבלה ללימודי מוסמך במשפטים ושהינם גם בעלי תואר שני בתחום אחר הרלוונטי לנושא המחקר של המועמד. תלמידים אלה ישקלו כמועמדים אם ציונם הממוצע בלימודי המוסמך עומד על 85 וציון עבודת הגמר שלהם הוא לפחות 88.
  תלמידים שתואר המוסמך שלהם אינו כולל כתיבת עבודת גמר ישקלו אם ציונם הממוצע בלימודי המוסמך לא יפחת מ-88. תלמידים אלה יחשבו כתלמידים שהתקבלו במסלול בעלי תואר שני ללא עבודת גמר, אולם במקרים מיוחדים תהא רשאית הוועדה היחידתית לפטור אותם מחובת כתיבת עבודה השקולה ברמתה ובהיקפה לעבודת גמר.

מסמכים נדרשים

המבקש להירשם ללימודי דוקטורט במשפטים יגיש יחד עם טופס המועמדות ללימודי התואר את המסמכים המפורטים להלן. בהרשמה מקוונת יוגשו מסמכים סרוקים, אשר יוצגו למדור הרישום לפי דרישה.

 • תקציר קורות חיים
 • עותקים מקוריים של תעודות התארים האקדמיים שברשות המועמד
 • עותק מקורי של מסמך מאת מוסד הלימודים המציין את הציון המשוקלל הסופי לתארים האמורים
 • שמות של שלושה ממליצים ו/או מכתבי המלצה, להורדת טופס המלצה >>
 • רשימת פרסומים אקדמיים (אם יש)

מועמדים שכתבו עבודת גמר לתואר שני יצרפו אותה לחומרי הרישום וימציאו אישור מקורי לגבי הציון המוענק לעבודת הגמר.

לאחר קבלת אישור ממדור רישום על קבלת מסמכי הרישום ועמידה בתנאי הסף יתבקש המועמד להגיש הצהרת מחקר ראשונית בהיקף של 5-10 עמודים בליווי הסכמה עקרונית של חבר סגל בבית ספר הארי רדזינר למשפטים, בדרגת מרצה בכיר ומעלה, לשמש כמנחה המחקר.

דמי רישום

הגשת מועמדות כרוכה בדמי רישום בסך 300 ₪. דמי הרישום משמשים לכיסוי חלק מעלויות הטיפול ברישום ובמיון המועמדים, ובכל מקרה לא יוחזרו, גם אם בוטלה ההרשמה ביוזמת המועמד, מכל סיבה שהיא.​

לפרטים נוספים ולהרשמה לתוכנית הדוקטורט: phd@runi.ac.il

מתעניינים בלימודי תואר שלישי באוניברסיטת רייכמן?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם