מועדי הרישום ועלויות

מועד פתיחת שנת הלימודים לסטודנטים שנה א': ל' בתשרי תשפ"ד, 15.10.2023. מתעניין ייחשב "מועמד" ללימודים באותו מועד שבו ימסור לאוניברסיטת רייכמן את מלוא הנתונים, הציונים והמסמכים הנדרשים לצורך הרישום. בשלב זה בלבד תיבחן מועמדותו בהתאם לדרישות הקבלה ועל סמך מקום פנוי.

​מועדי רישום

 

רישום רגיל (מוקדם): כ"א בכסלו תשפ"ג – ט' בניסן תשפ"ג, 15.12.22 – 31.3.23
רישום מאוחר: י' בניסן תשפ"ג – י"ג באב תשפ"ג, 1.4.23 – 31.7.23

 


הבחנה בין רישום מוקדם ומאוחר


תינתן עדיפות למועמדים שהציגו את מלוא נתוניהם במועד הרישום הרגיל (מוקדם).
במועד הרישום המאוחר מספר המקומות קטן יותר, ואוניברסיטת רייכמן אף שומרת על זכותה להחיל קריטריונים מחמירים יותר על הנרשמים במועד רישום זה, או על מועמדים שהגישו במועד מאוחר את מלוא הנתונים, הציונים והמסמכים הנדרשים. במהלך מועד הרישום המאוחר תיבחן המועמדות על סמך מקום פנוי והקבלה תהיה כפופה לאישור ועדת הקבלה.

 


עלויות


דמי הרישום הינם 250 ₪ לנרשמים במדור הרישום ו-300 ₪ לנרשמים באתר.

*דמי הרישום משמשים לכיסוי חלק מעלויות הטיפול ברישום ובמיון המועמדים, ובכל מקרה לא יוחזרו, גם אם בוטלה ההרשמה ביוזמת המועמד, מכל סיבה שהיא.