מועדי הרישום ועלויות

מועד פתיחת שנת הלימודים לסטודנטים שנה א': כ"ח בתשרי תשפ"ג, 23.10.2022. מתעניין ייחשב "מועמד" ללימודים באותו מועד שבו ימסור לאוניברסיטת רייכמן את מלוא הנתונים, הציונים והמסמכים הנדרשים לצורך הרישום. בשלב זה בלבד תיבחן מועמדותו בהתאם לדרישות הקבלה ועל סמך מקום פנוי.

​מועדי רישום

 

רישום רגיל: י"א בטבת תשפ"ב- כ"ט באדר ב' תשפ"ב, 15.12.2021-1.4.2022
רישום מאוחר: א' בניסן תשפ"ב- ג' באב תשפ"ב, 2.4.2022-31.07.2022

 


הבחנה בין רישום מוקדם ומאוחר


תינתן עדיפות למועמדים שהציגו את מלוא נתוניהם במועד הרישום המוקדם.
במועד הרישום המאוחר מספר המקומות קטן יותר, ואוניברסיטת רייכמן אף שומרת על זכותה להחיל קריטריונים מחמירים יותר על הנרשמים במועד רישום זה, או על מועמדים שהגישו במועד מאוחר את מלוא הנתונים, הציונים והמסמכים הנדרשים. במהלך מועד הרישום המאוחר תיבחן המועמדות על סמך מקום פנוי והקבלה תהיה כפופה לאישור ועדת הקבלה.

 


עלויות


דמי הרישום הינם 250 ₪ לנרשמים במדור הרישום ו-300 ₪ לנרשמים באתר.

*דמי הרישום משמשים לכיסוי חלק מעלויות הטיפול ברישום ובמיון המועמדים, ובכל מקרה לא יוחזרו, גם אם בוטלה ההרשמה ביוזמת המועמד, מכל סיבה שהיא.