Ms. Yifat Kedar

Sammy Ofer School of Communications

  • Lecturer in the School of Communication of IDC Herzliya