תקנון הקניין הרוחני

 

 

מטרת תקנון זה היא לקבוע כללים לגבי הקניין הרוחני באוניברסיטת רייכמן, תוך אימוץ גישה ייחודית וחדשנית, התפיסה של "חירות ואחריות", אשר מנחה את פעילותה.
בהתאם לתפיסת ה"חירות ואחריות", ניתנת לממציאים אשר יצרו קניין רוחני החירות לפעול בו לפי רצונם, ועליהם גם האחריות לשמור על הקניין הרוחני.
אוניברסיטת רייכמן מאמינה בתפיסה זו כחלק מהגישה הרואה בתגמול הממציאים כמנוע מרכזי לקידום המטרות הן של האוניברסיטה והן של הממציאים. אוניברסיטת רייכמן מאמינה שממציאים אשר יצרו קניין רוחני מסוים הם בעלי הידע הטוב והנכון ביותר לגביו, והם מי שידעו לעשות בו שימוש בצורה המיטבית.
כוונת אוניברסיטת רייכמן בתקנון זה, היא להקל על הממציאים להגן ולמסחר קניין רוחני בדרך הנכונה ביותר לפי שיקול דעתם, ולאפשר שיתוף פעולה יעיל עם גורמים חיצוניים למטרות אלה ובמידת הצורך, לפי שיקול דעת חבר הסגל.
כל זאת, תוך התחייבות הממציאים להעביר תמורה לאוניברסיטת רייכמן מתוך חלקם שלהם בלבד בהכנסה מהקניין הרוחני שיצרו, ובהתאם לכללים שיפורטו להלן.