חזון מכון אהרן למדיניות כלכלית הוא לקדם את הצמיחה הכלכלית ואת החוסן החברתי בישראל על ידי עיצוב אסטרטגיה ופיתוח תוכניות מפורטות למדיניות כלכלית מיטבית בהתבסס על ידע בין לאומי מעודכן.

כנסים ושולחנות עגולים

ועדות ממשלתיות בהובלת מכון אהרן

 • וועדת התעסוקה 2030

  הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 2030, בראשותו של פרופ' צבי אקשטיין, ממליצה על יעדים לשיעורי התעסוקה לפי קבוצות אוכלוסייה, ולראשונה גם על יעדים לאיכות התעסוקה. עוד ממליצה הוועדה על אמצעים להשגת היעדים, ביניהם מערכות מידע והכוון, הכשרות להגדלת מיומנות העובדים ותוכניות תעסוקה.

 • הוועדה לקידום ענפי המסחר והשירותים

  הוועדה לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים, בראשות גב' מיכל פינק ופרופ' צבי אקשטיין, גיבשה המלצות לתוכנית לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים, בדגש על שיפור פריון העבודה והפחתת יוקר המחייה. הוועדה הגדירה שלושה נושאים מרכזיים למיקוד: הגברת תחרות וטיוב רגולציה, השקעות בהון פיזי, טכנולוגי ועידוד חדשנות, ותחום ההון האנושי.

ניירות מדיניות אחרונים

 • האתגר הדיגיטלי בחינוך הערבי

  עידית קלישר, מריאן תחאוכו, קיריל מושקלב וחנין מטר

  נייר זה סוקר את הפערים ביכולות הדיגיטליות וביכולות הלמידה מרחוק בין מערכות החינוך הערבית והעברית ואת הקשיים והחסמים שעלו מהשטח במהלך משבר הקורונה, ומציע המלצות לצמצום הפערים.

 • קידום ופיתוח טרנספורמציה דיגיטלית

  הלה אקסלרד, סרגיי סומקין ושחר חבר

  נייר זה בוחן את אסטרטגיית ה-OECD לקידום טרנספורמציה דיגיטלית ומציע דרכים למימושה בישראל דרך בניית תוכנית אסטרטגית וסדרי עדיפויות, הצבת יעדים ומדידה שוטפת, בכדי לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בקידום טרנספורמציה דיגיטלית.

 • להשקיע כדי לצמוח בחוב מוגדל

  צבי אקשטיין, בנימין בנטל וסרגיי סומקין

  נייר זה מצביע על הזדמנות היסטורית העומדת בפני המשק הישראלי לגייס משאבים ולהפנותם להשקעה בפרויקטים מאיצי צמיחה, כגון תשתיות ציבוריות. הנייר בוחן כמותית את תרחיש הצמיחה ונטל החוב הצפויים כתוצאה ממדיניות של הגדלת ההשקעה בהון הציבורי הממומנת על ידי הגדלת החוב.

 • אסטרטגיה להשקעות ורפורמות לפריון

  צבי אקשטיין, שרית מנחם כרמי וסרגיי סומקין

  נייר זה מציג את הצורך של המשק בהגדלת ההשקעה הציבורית והפרטית לשם התמודדות עם פערי הפריון, את המדיניות הנדרשת בהשקעה ציבורית והמדיניות לעידוד ההשקעה הפרטית, וכן מתייחס להיבטי המימון של ההשקעה הממשלתית.

מרכז הנתונים לכלכת ישראל

 • נתונים ענפיים


  מערכת להשוואת פריון, הון והשקעות ענפיים בין ישראל למדינות OECD, בהשוואה בינלאומית ולאורך זמן

 • פירמידת הצמיחה וצמצום העוני


  תיאור גרפי של האסטרטגיה הכלכלית של מכון אהרן, הכוללת מערכת לזיהוי נקודות העוצמה והחולשה של המשק הישראלי