כל ניירות המדיניות

 • מדיניות לקידום תעסוקה איכותית בקרב צעירים בחברה הערבית

  מריאן תחאוכו, טלי לרום וסבאא ג'באלי-סירחאן

  נייר זה בוחן את הירידה בתעסוקה והעלייה בשיעור הנמצאים מחוץ למסגרות של לימודים או תעסוקה בקרב צעירים ערבים, מציע הסברים אפשריים למגמות אלו וממליץ על צעדי מדיניות לשילוב איכותי של צעירים ערבים בכלכלה ובחברה.

 • חסמים רגולטוריים לתעסוקת מבוגרים

  הלה אקסלרד

  נייר מדיניות זה בוחן את החסמים לתעסוקת מבוגרים לקראת גיל פרישה במדינת ישראל ואחריו ומציע פתרונות להתמודדות עם חסמים אלו.

 • מהן המיומנויות הנדרשות מעובדי ההייטק

  ניראון חשאי, סרגיי סומקין ורונן ניר

  נייר זה ממפה מגמות מרכזיות בשוק התעסוקה הטכנולוגי, בוחן את הקורלציה בין כישורים ומיומנויות שונים לבין הסיכוי להשתלבות בשוק תעסוקה זה במשרות מחקר ופיתוח ובמשרות צמיחה ומציג המלצות מדיניות.

 • השקעות ציבוריות ורפורמות מבניות

  צבי אקשטיין, שרית מנחם-כרמי וסרגיי סומקין

  נייר זה מציג את הרפורמות הדרושות לטיפול בחסם הצמיחה העיקרי של המשק – פריון העבודה הנמוך. ההמלצות כוללות השקעה בתשתיות ציבוריות, עידוד השקעות פרטיות ומדיניות תעסוקה והון אנושי.

 • רשות הרגולציה: יעדים, כלים ומסגרת עבודה

  שרית מנחם-כרמי ואסף אילת

  נייר זה מתאר את הכלים שעומדים לרשות רשות הרגולציה, את מסגרות העבודה המומלצות עבור הרשות ואת תחומי הפעולה הנדרשים כדי לקדם רגולציה מיטבית בישראל.

 • אסטרטגיית קידום השימוש הדיגיטלי (ICT) בישראל

  הלה אקסלרד, סרגיי סומקין ושחר חבר

  מטרת מחקר זה היא לקבוע סדרי עדיפויות לקידום טרנספורמציה דיגיטלית, זאת על מנת לתת לממשלה כלים לבחור את הפרויקטים בעלי היעילות והתועלת הגבוהות למשק. אנו ממליצים לשים בראש סדר העדיפויות את הגורמים שתרומתם המקרו-כלכלית לפריון ולצמיחה משמעותית ביותר.

 • האתגר הדיגיטלי בחינוך הערבי

  עידית קלישר, מריאן תחאוכו, קיריל מושקלב וחנין מטר

  נייר זה סוקר את הפערים ביכולות הדיגיטליות וביכולות הלמידה מרחוק בין מערכות החינוך הערבית והעברית ואת הקשיים והחסמים שעלו מהשטח במהלך משבר הקורונה, ומציע המלצות לצמצום הפערים.

 • קידום ופיתוח טרנספורמציה דיגיטלית

  הלה אקסלרד, סרגיי סומקין ושחר חבר

  נייר זה בוחן את אסטרטגיית ה-OECD לקידום טרנספורמציה דיגיטלית ומציע דרכים למימושה בישראל דרך בניית תוכנית אסטרטגית וסדרי עדיפויות, הצבת יעדים ומדידה שוטפת, בכדי לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בקידום טרנספורמציה דיגיטלית.

 • צמצום פערים בין החינוך הערבי לעברי

  מריאן תחאוכו, עידית קלישר, חנין מטר וקיריל מושקלב

  נייר זה בוחן את הפערים בין החינוך הערבי לעברי בצד תפוקות מערכת החינוך – מיומנויות הבוגרים, שיעורי הזכאות לבגרות ואיכות תעודת הבגרות, ובצד התשומות – תקציבי משרד החינוך והרשויות המקומיות, איכות ההוראה והניהול והרקע של התלמידים, ומציג המלצות לצמצום הפערים.

 • להשקיע כדי לצמוח בחוב מוגדל

  צבי אקשטיין, בנימין בנטל וסרגיי סומקין

  נייר זה מצביע על הזדמנות היסטורית העומדת בפני המשק הישראלי לגייס משאבים ולהפנותם להשקעה בפרויקטים מאיצי צמיחה, כגון תשתיות ציבוריות. הנייר בוחן כמותית את תרחיש הצמיחה ונטל החוב הצפויים כתוצאה ממדיניות של הגדלת ההשקעה בהון הציבורי הממומנת על ידי הגדלת החוב.

 • אסטרטגיה להשקעות ורפורמות לפריון

  צבי אקשטיין, שרית מנחם כרמי וסרגיי סומקין

  נייר זה מציג את הצורך של המשק בהגדלת ההשקעה הציבורית והפרטית לשם התמודדות עם פערי הפריון, את המדיניות הנדרשת בהשקעה ציבורית והמדיניות לעידוד ההשקעה הפרטית, וכן מתייחס להיבטי המימון של ההשקעה הממשלתית.

 • הוועדה לקידום ענפי המסחר והשירותים

  הוועדה לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים, בראשות גב' מיכל פינק ופרופ' צבי אקשטיין, גיבשה המלצות לתוכנית לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים, בדגש על שיפור פריון העבודה והפחתת יוקר המחייה.

 • האתגר הדיגיטלי בחברה הערבית

  מריאן תחאוכו, הלה אקסלרד וחנין מטר

  נייר זה מציג את הפערים בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית שאינה חרדית בתשתיות דיגיטליות, באוריינות דיגיטלית ובמאפייני השימוש בכלים ובשירותים דיגיטליים, ומציע המלצות מדיניות לטווח הקצר והארוך שיביאו לצמצום פערים אלו.

 • אתגרי פיתוח דיגיטלי במדינת ישראל

  הלה אקסלרד וישראל דנציגר

  נייר זה ממפה את החסמים לקידום דיגיטציה וטרנספורמציה דיגיטלית וממליץ על תוכנית לאומית לפיתוח דיגיטלי, הכוללת יעדים ברורים וסדרי עדיפויות, ככלי מרכזי בהעלאת הפריון והגברת הצמיחה.

 • המשבר כהזדמנות: מדיניות תעסוקה

  טלי לרום

  נייר זה מציג את המדיניות המומלצת לתעסוקה והון אנושי, הכוללת קביעת יעדים, בניית תוכניות תעסוקה, יישום רפורמה במערכת ההכשרה המקצועית והקמת משרד תעסוקה.

 • הירידה בתעסוקת ערבים צעירים

  מריאן תחאוכו, טלי לרום וקיריל מושקלב

  עבודה זו חוקרת את הירידה בתעסוקת גברים ערבים שחלה טרום המשבר לאורך השנים 2014-2019, תוך התמקדות בגברים צעירים בגילי 18-24, וכן את המאפיינים של חסרי המעש (שאינם עובדים ואינם לומדים).

 • ההשפעות הכלכליות של השקעה במטרו

  סני זיו ואורן שפיר

  נייר זה מחשב את ההשפעות העקיפות הצפויות לתוכנית המטרו על פריון הייצור ועל התוצר באמצעות ציפוף מוגבר של עובדים ועסקים.

 • מדיניות כלכלית ליציאת המשק מהמשבר

  צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ וטלי לרום

  נייר זה מציג תוכנית כלכלית המתמקדת בהגדלת התעסוקה האיכותית והפריון וכוללת הרחבה משמעותית של מדיניות התעסוקה ושל פרויקטים תומכי צמיחה. מרכיב מרכזי בתוכנית הוא יצירת ביקושים לעובדים בענפי המשק והקטנת החסמים וחוסר הוודאות לסקטור העסקי.

 • מדידה והפחתה של עלות הבירוקרטיה

  סרגיי סומקין

  נייר מדיניות זה ממליץ על מדידת עלות הבירוקרטיה המוטלת על עסקים במתודולוגיה הרווחת בעולם – Standard Cost Model (SCM), וכן על המבנה המוסדי שמבטיח מדידה מקצועית בת קיימא.

 • A Growth Strategy

  צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ ושרית מנחם-כרמי

  This paper presents a macroeconomic analysis of the sources of the productivity gap between Israel and comparable OECD economies, and proposes a comprehensive economic strategy for the Israeli economy.

 • אסטרטגיה לצמיחת המשק 2019

  צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ, שרית מנחם-כרמי ותמיר קוגוט

  נייר מדיניות זה מציע אסטרטגיה כלכלית מקיפה לטיפול בגורמים מרכזיים המשפיעים על פער הפריון בין ישראל למדינות הסמן: השקעה בהון ציבורי, ובפרט בתשתיות תחבורה ו-ICT, קידום ההון האנושי על ידי הקמת מערכת השכלה גבוהה טכנולוגית ומקצועית, וקידום עסקים באמצעות הפחתת הנטל הבירוקרטי.

 • שוק העבודה כמנוע לצמיחה וצמצום העוני

  צבי אקשטיין, אסנת ליפשיץ וטלי לרום

  נייר מדיניות זה מציג את הגורמים לגידול המשמעותי בשיעורי התעסוקה בישראל, מסביר מדוע העלייה בתעסוקה הייתה מוטה לכיוון קבוצות האוכלוסייה בעלות יכולת ההשתכרות הנמוכה, ומנתח מה הייתה ההשפעה של הגידול בתעסוקה על השכר, ההכנסה והעוני.

 • אסטרטגיה לצמיחת המשק 2018

  צבי אקשטיין ואביחי ליפשיץ

  נייר מדיניות זה מציע אסטרטגיה כלכלית מקיפה למשק הישראלי, המגובה במסגרת מתודולוגית המתבססת על החוזקות והחולשות של המשק הישראלי, כוללת פירוט של תחומי הפעולה הנדרשים, תוכניות ספציפיות וניתנות לביצוע, ומדידה שוטפת של ההתקדמות.

 • מדיניות תומכת צמיחה וצמצום עוני 2016

  צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ ותמיר קוגוט

  בנייר מדיניות זה אנו ממליצים על מדיניות כלכלית המתמקדת בהעלאת הצמיחה ובצמצום העוני, תוך התמקדות בפריון של ענפי המשק שאינם מיועדים בהכרח ליצוא.

 • השכלה גבוהה טכנולוגית ומקצועית

  צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ, קרן שגיא ותום טרילניק

  נייר מדיניות זה מציג את החשיבות הגדולה של מערכת השכלה גבוהה טכנולוגית ומקצועית איכותית למשק, וממליץ על הגדלה משמעותית של ההשקעה הציבורית ברכישת הון אנושי של פרטים שאינם פונים ללימודים אקדמיים.

 • אסטרטגיה לצמיחת המשק 2017

  צבי אקשטיין ואביחי ליפשיץ

  בנייר מדיניות זה מוצגת אסטרטגיה כלכלית לצמיחת המשק דרך העלאת הפריון, שבמרכזה הגברה משמעותית של ההשקעה בהון, הפיזי והאנושי, במשק.

 • הפערים בין סטודנטים בתקופת הקורונה

  מריאן תחאוכו, נסרין חדאד חאג'-יחיא וחנין מטר

  נייר זה מציג את עיקרי הממצאים מסקר אינטרנטי מיוחד שנערך במהלך חודש יוני ובחן את ההשפעה של משבר הקורונה על הסטודנטים הישראלים ואת הפערים בין סטודנטים יהודים וערבים בתקופת הקורונה.

 • מדיניות כלכלית ליציאת המשק מהמשבר

  צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ וטלי לרום

  נייר זה מציג תוכנית כלכלית המתמקדת בהגדלת התעסוקה האיכותית והפריון וכוללת הרחבה משמעותית של מדיניות התעסוקה ושל פרויקטים תומכי צמיחה. מרכיב מרכזי בתוכנית הוא יצירת ביקושים לעובדים בענפי המשק והקטנת החסמים וחוסר הוודאות לסקטור העסקי.

 • תחלואה, תוצר ותעסוקה ברבעון השני

  צבי אקשטיין, בנימין בנטל וסרגיי סומקין

  נייר זה משווה את ישראל בהיבט הרפואי והכלכלי למדינות אחרות ומציג את המחיר הכלכלי של הגל השני במונחי צמיחה ואת הנזק המתמשך הנגרם עקב חסרונה של מדיניות תעסוקה הולמת בישראל.

 • מה ניתן ללמוד על מדיניות לנוכח הקורונה

  צבי אקשטיין, בנימין בנטל וסרגיי סומקין

  נייר זה משווה את ישראל של הגל הראשון בהיבט הרפואי והכלכלי למדינות אחרות תוך התייחסות לנתוני התחלואה והתמותה ולצעדי המדיניות לתמיכה בעובדים ובסקטור העסקי, וכן מחשב את העלות בה החברה הישראלית נשאה כדי להציל כל שנת חיים.

 • תמיכה בהוצאות קבועות של עסקים

  צבי אקשטיין, שרית מנחם-כרמי וסרגיי סומקין

  נייר זה סוקר את מדיניות הסיוע שניתנה למגזר העסקי בישראל ובמדינות מתקדמות בעולם, ומוצא כי התמיכה הממשלתית שניתנה בישראל מצומצמת בהשוואה בינלאומית. עמדת המחברים היא כי יש להרחיב את היקף התמיכה הממשלתית בהלוואות בערבות מדינה.

 • מדיניות תעסוקה בעקבות משבר הקורונה

  צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ וטלי לרום

  נייר זה מתאר את המדיניות הנדרשת היום על מנת להחזיר מספר רב ככל האפשר של עובדים לתעסוקה בתקופת היציאה מהסגר ומהמשבר, וכן את המדיניות שיש לקבוע כעת לקראת אפשרות של "גל שני" או מגפה בעתיד.

 • ניתוח התחלואה בישראל ובמדינות דומות

  צבי אקשטיין, שרית מנחם-כרמי וסרגיי סומקין

  נייר זה מציג ניתוח השוואתי של נתוני התחלואה בישראל ובמדינות אירופאיות דומות, ומראה כי הסבירות שמערכת הבריאות תתקשה לתמוך בטיפול בחולים קשה היא נמוכה ביותר.

 • משבר הקורונה: המלצות למדיניות כלכלית

  שמואל אבן, צבי אקשטיין, ששון חדד, אביחי ליפשיץ וסרגיי סומקין

  נייר מדיניות זה, שנכתב בשיתוף המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), מתמקד בהמלצות מדיניות כלכלית לניהול משבר הקורונה ובאסטרטגיה כלכלית, הכפופה להערכת המצב הרפואית והמשקית, לתהליך היציאה מהמשבר.

 • התמודדות כלכלית של מדינות עם הקורונה

  אביחי ליפשיץ, שרית מנחם-כרמי וסרגיי סומקין

  נייר זה עוסק בהיקף התמיכות הממשלתיות שניתנו בעולם ובישראל ומאפייניהן, וסוקר את תוכניות התמיכה הממשלתית לסקטור העסקי ולדורשי עבודה במדינות נבחרות.

 • הקורונה במשקפיים של כלכלן

  צבי אקשטיין ובנימין בנטל

  נייר זה מציג את כשלי השוק הנגרמים כתוצאה ממגפת הקורונה ודן במדיניות הסגרים בגישה כלכלית. המסקנה היא שאימוץ מיידי של מודל ההרחקה החכמה (סגרים סלקטיביים הנשענים על מידע חכם ובדיקות מרובות) דוגמת דרום מזרח אסיה ובדומה לזה הנשקל באירופה יביא תועלת רבה למשק בישראל.

 • עיקרי מדיניות כלכלית ליציאה מהסגר

  צבי אקשטיין ואביחי ליפשיץ

  נייר זה מציע מדיניות של "הרחקה חכמה" שמטרתה המרכזית היא פתיחת המשק על מנת למזער את הנזק לתוצר, תוך ניהול הסיכונים הבריאותיים.

 • משבר הקורונה בחברה הערבית

  מריאן תחאוכו וקיריל מושקלב

  נייר זה מציג את הגורמים לשיעור התחלואה הנמוך במרבית הישובים הערביים וממליץ על התאמה של מדיניות הסיוע במהלך המשבר ושל מדיניות היציאה מהסגר למאפיינים הייחודיים של האוכלוסייה הערבית.

 • גברים חרדים בהייטק

  הלה אקסלרד, אברהם זילברמן, חן ליפשיץ, סרגיי סומקין, איציק קרומבי

  נייר זה מציג את תמונת המצב הנוכחית של גברים חרדים המועסקים בהייטק ושל אלו המעוניינים להשתלב בהייטק, ובוחן את הדרכים האפשריות להגדלת היקף הגברים המועסקים בהייטק.

 • התועלת בהעסקת עובדים מבוגרים

  הלה אקסלרד, צבי אקשטיין וטלי לרום

  נייר זה בוחן את המשמעויות הכלכליות של תעסוקת מבוגרים בישראל ואת ההשלכות של [אי] תעסוקה על הזדקנות בריאה של האוכלוסייה, על הפרט ועל המשק.

 • מגזר ההייטק כמנוע ליציאה מהמשבר

  ניראון חשאי, סרגיי סומקין והלה אקסלרד

  נייר זה בוחן כיצד מגזר ההייטק יכול לתרום להתאוששות המשק הישראלי ממשבר הקורונה, תוך התמקדות בהשפעה על תעסוקה. הממצאים מעידים על פוטנציאל להגדיל את התעסוקה בהייטק, בפרט על ידי שילוב כוח אדם איכותי ללא תואר אקדמי במקצועות ההייטק.

 • התשואה לידע בעברית בחברה הערבית

  מריאן תחאוכו, עידית קלישר וקיריל מושקלב

  נייר זה בוחן את התשואה לידע בשפה העברית באקדמיה ובשוק העבודה בקרב נשים וגברים בחברה הערבית, מציג את החסמים לרכישת השפה במערכת החינוך הערבית וממליץ על שורת צעדים לשיפור רמת הבקיאות בשפה העברית החל מגיל צעיר.

 • וועדת התעסוקה 2030

  הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 2030, בראשותו של פרופ' צבי אקשטיין, ממליצה על יעדים לשיעורי התעסוקה לפי קבוצות אוכלוסייה, ולראשונה גם על יעדים לאיכות התעסוקה. עוד ממליצה הוועדה על אמצעים להשגת היעדים, ביניהם מערכות מידע והכוון, הכשרות להגדלת מיומנות העובדים ותכניות תעסוקה.

 • התעסוקה בהייטק - מקורותיה והרחבתה

  בנימין בנטל, דן פלד וסרגיי סומקין

  מחקר זה בוחן שינויים אשר עשויים להגדיל את שיעור העובדים בסקטור טכנולוגיית העילית. המחקר תומך בחיזוק המדיניות להעלאת שיעור הנבחנים בחמש יחידות מתמטיקה ושיעור לומדי מקצועות ה-STEM, וכן מזהה את אוכלוסיות הנשים היהודיות, הערבים והחרדים כמקור פוטנציאלי להעלאת התעסוקה בהייטק.

 • האם ההייטק יכול לצמוח ל-12%

  סרגיי סומקין

  נייר מדיניות זה בוחן האם בישראל קיים ההון האנושי הנחוץ בכדי לתמוך בצמיחת סקטור ההייטק מ-9% מסך העובדים בכלכלה הישראלית ל-12% עד 2030.

 • גובה ההפרשה האופטימלית לפנסיית חובה

  אסנת ליפשיץ

  נייר מדיניות זה בוחן האם שיעור ההפרשה לפנסיה הינו אופטימלי מבחינת הפרטים, ומראה כי עבור משקי בית בעלי הכנסה נמוכה, רמת ההפרשה הנוכחית פוגעת בהחלקת התצרוכת על פני חייהם ויוצרת יחס תחלופה גבוה מדי בגיל הפרישה. המלצת המחקר הינה לשנות את אחוז ההפרשה לפנסיה כך שהוא יעלה עם גיל החוסך.

 • אוטומציה, טכנולוגיה ושוק העבודה

  סרגיי סומקין וקרן שגיא

  נייר מדיניות זה מציג ניתוח נתונים וסקירה ספרותית רחבה הבוחנת את מהות השינויים שהתרחשו בשוק העבודה הישראלי על רקע ההתפתחויות הטכנולוגיות, ואת התנאים הנדרשים ליישום מדיניות למידה לאורך החיים כמענה לאתגרים של המשק.

 • החברה הערבית כמנוע צמיחה במשק

  מריאן תחאוכו

  פערים ברמת ההון האנושי הם הגורם המרכזי לפערים בהכנסה ובפריון בין האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה היהודית הלא-חרדית. נייר זה עוסק בשני היבטים של רכישת ההון האנושי - זכאות לבגרות והשתלבות בהשכלה גבוהה.

 • השפעת העובדים הזרים על תעסוקה ושכר

  שרית כהן-גולדנר

  נייר מדיניות זה אומד את השפעת העובדים הזרים והפלסטינים על תעסוקה ושכר של עובדים ישראלים, ומוצא כי הם משפיעים לרעה על התעסוקה של גברים יהודים ולא-יהודים וכן פוגעים בשכרם של גברים יהודים.

 • מעמד חברתי-כלכלי ומצב הבריאות

  מיכל בנדרלי, רונן פלוס, חבי מורד, אמה אברבוך, לורנס פרידמן ועפרה קלטר-ליבוביץ

  מחקר זה בוחן לראשונה באמצעות נתוני סקר ארוך טווח (פאנל) של הלמ"ס את הקשר בין מאפיינים כלכליים-חברתיים ובין מצב הבריאות בשני הכיוונים, ומוצא כי מאפייני מדרג חברתי-כלכלי נמוך קשורים למצב בריאות לא טוב ולהסתברות גבוהה יותר להחמרה במצב הבריאות עם הזמן.

 • רישוי מקצועות בישראל

  יאיר אושרוב ומוריס קליינר

  נייר מדיניות זה מניח את התשתית הראשונית לחקר הרגולציה על רישוי המקצועות בישראל ולשיפורה. הוא עומד על משמעויות הרישוי, מציג סקירה של כלל המקצועות המורשים בישראל, בוחן את התהליך שהביא לרישוי שני מקצועות מרכזיים במשק - ראיית חשבון ופיזיותרפיה, ומציע המלצות ראשוניות להמשך טיוב הרישוי.

 • שוק העבודה כמנוע לצמיחה וצמצום העוני

  צבי אקשטיין, אסנת ליפשיץ וטלי לרום

  נייר מדיניות זה מציג את הגורמים לגידול המשמעותי בשיעורי התעסוקה בישראל, מסביר מדוע העלייה בתעסוקה הייתה מוטה לכיוון קבוצות האוכלוסייה בעלות יכולת ההשתכרות הנמוכה, ומנתח מה הייתה ההשפעה של הגידול בתעסוקה על השכר, ההכנסה והעוני.

 • תמורות בשוק העבודה

  צבי אקשטיין, אסנת ליפשיץ וטלי לרום

  נייר זה מציג ומנתח את הגידול המשמעותי שחל בתעסוקה בישראל מראשית שנות ה-2000.

 • הטבות מס לחיסכון הפנסיוני בישראל

  לאה אחדות ומישל סטרבצ'ינסקי

  נייר זה מנתח את הטבות המס לחיסכון ארוך טווח ומציג אלטרנטיבות שונות לצמצומן, תוך התייחסות למשמעותן הכספית ולשיפור בתועלת החברתית הנובעת מהחלפתן בכלי מדיניות אלטרנטיביים הנועדים להקטנת העוני.

 • השכלה גבוהה טכנולוגית ומקצועית

  צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ, קרן שגיא ותום טרילניק

  נייר מדיניות זה מציג את החשיבות הגדולה של מערכת השכלה גבוהה טכנולוגית ומקצועית איכותית למשק, וממליץ על הגדלה משמעותית של ההשקעה הציבורית ברכישת הון אנושי של פרטים שאינם פונים ללימודים אקדמיים.

 • העוני בישראל: סיבות ומדיניות בשוק העבודה

  צבי אקשטיין וטלי לרום

  נייר מדיניות זה מציג תמונת מצב של העוני ואי-השוויון בישראל, מנתח את הגורמים המרכזיים להתפתחותם, מאפיין את האוכלוסייה הענייה בישראל ומציע תכנית מדיניות ארוכת טווח בשוק העבודה שתביא לצמצום העוני.

 • מדיניות המיסוי בראי הצמיחה ואי השוויון

  מישל סטרבצ'ינסקי

  בנייר מדיניות זה נבדקת השפעתה של העלאת שיעורי המס הסטטוטוריים על הצמיחה ועל אי השוויון בהכנסה.

 • אסטרטגיה לתכנון משק החשמל

  צבי אקשטיין, סרגיי סומקין והלה אקסלרד

  נייר זה מציע מודל לתכנון משק החשמל המאפשר להתייחס בו בזמן לשלושה יעדים: אמינות היצע החשמל, שיעור החשמל שמיוצר מאנרגיות מתחדשות ומחיר תחרותי, ומאפשר לחשב את מחיר החשמל הכלכלי – מחיר המתחשב בתחלופה בין שיעור האנרגיה המתחדשת לאיכות התשתיות ואמינות הרשת.

 • שילוב כלים דיגיטליים במערכת החינוך

  הלה אקסלרד

  נייר זה בוחן את הספרות המחקרית על שילוב כלים דיגיטליים בחינוך ומדידת היעילות של תוכניות התערבות בחינוך, ומוצא כי תוכנית דיגיטלית אסטרטגית צריכה לכלול צעדים בארבעה ערוצים.

 • אתגרי משק האנרגיה 2030

  צבי אקשטיין, סרגיי סומקין והלה אקסלרד

  נייר מדיניות זה מציג ארבעה יעדים מרכזיים למדיניות משק האנרגיה - אמינות החשמל, איכות השירות, איכות הסביבה ומחיר תחרותי של החשמל, וממליץ לבחון חלופות השקעה להשגת היעדים בהתבסס על מודל דינמי של משק האנרגיה.

 • מדיניות להסדרי חוב קונצרני בישראל

  טל מופקדי ורועי שלם

  נייר מדיניות זה בוחן בצורה מתודית כלכלית את האתגרים הטיפוסיים בניהול הסדר חוב, מציע עקרונות כלכליים להסדרי חוב מוצלחים, ומציע לקובעי המדיניות ארגז כלים שיסייע להם ביישום עקרונות אלה ובפתרון חלק מהבעיות הכלכליות הטיפוסיות שמתעוררות בניהול הסדרי חוב.

 • רפורמה במימון הרשויות המקומיות

  טל מופקדי ורועי שלם

  נייר מדיניות זה סוקר את שיטת מימון הרשויות הקיימת בישראל ומבצע השוואה לשיטות הנהוגות בעולם, תוך סקירת הספרות הקיימת. המחברים מציעים עקרונות למסגרת רעיונית למודל מימון הרשויות המקומיות, אשר יישומו צפוי להביא להלימה גבוהה יותר בין השירותים הניתנים לתושבים לבין גובה הארנונה הנדרש מהם.

 • צמצום הצפיפות בכבישים על ידי אגרות גודש

  עומר מואב ושני שרייבר

  נייר מדיניות זה מציע דרך התמודדות עם בעיית הגודש בכבישים בישראל שתהווה השלמה להשקעה בתשתיות תחבורה. הפתרון כולל שני מרכיבים - החלפת מרכיבים במיסוי הקיים על רכב באגרות גודש, והסרה (חלקית) של חסמי הרגולציה בתחבורה הציבורית.

 • רגולציה של מחירי הגז הטבעי בישראל

  טל מופקדי, עדי פוזנר ורועי שלם

  מחקר זה מנתח את רגולציית המחיר ורגולציית הייצוא, עבור משק הגז הטבעי בישראל, אשר משיאות את סך הרווחה למשק.

 • התערבות בשוק המט"ח בסביבת ריבית אפס

  אורן לוינטל ועירית רוזנשטרום

  נייר מדיניות זה מראה שמדיניות רכישות מט"ח על ידי הבנק המרכזי היא אפקטיבית יותר ובעלת השפעה חזקה יותר על שער החליפין, על האינפלציה ועל עודף היצוא בסביבת ריבית אפס. הגידול בפעילות נובע הן מגידול בעודף היצוא והן מגידול בביקושים המקומיים.

 • האם העלייה במחירי הדיור צפויה להיעצר

  צבי אקשטיין וסרגיי סומקין

  נייר זה מציג תחזית להמשך עליית מחירי הדירות כתוצאה מהירידה בכמות הדירות למשק בית, ומציע שש רפורמות קצרות וארוכות טווח לטיפול בבעיות הדיור.

 • התחדשות עירונית בישראל

  אלון כהן

  נייר מדיניות זה סוקר את הקשיים והחסמים הקיימים בתהליך התחדשות עירונית בישראל, בוחן את הפתרונות הקיימים ומגבלותיהם, ומציע הצעות ייעול שנועדו להקל את יישום התהליך ולהגביר את תפוקות הבנייה מכוח התחדשות עירונית.

 • האם יש בועה במחירי הדירות

  צבי אקשטיין, תמיר קוגוט וסרגיי סומקין

  נייר מדיניות זה מראה כי לא התקיימה בועה במחירי הדירות בשנים 2007–2017, אלא השחיקה בהיצע הדיור למשק בית והירידה בריבית למשכנתאות הן שגרמו לעלייה חדה במחירי הדירות. כדי למתן את עליית מחירי הדירות בשלוש השנים הבאות יש לבנות כ-80 אלף יחידות דיור בשנה.

 • רפורמות וכשלים בשוק הדיור

  צבי אקשטיין ותמיר קוגוט

  נייר מדיניות זה ממליץ על שינוי אסטרטגי במדיניות הדיור הכולל מספר רפורמות, על מנת לטפל באופן כולל בכשלי היצע הדיור ולהבטיח ירידה ראלית ארוכת זמן במחירי הדיור.

 • מדיניות תומכת צמיחה וצמצום עוני 2016

  צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ ותמיר קוגוט

  נייר זה מציג את תמונת המצב הנוכחית של גברים חרדים המועסקים בהייטק ושל אלו המעוניינים להשתלב בהייטק, ובוחן את הדרכים האפשריות להגדלת היקף הגברים המועסקים בהייטק.

 • השפעת הטבות המס ליצואנים על הכלכלה

  צבי הרקוביץ ואביחי ליפשיץ

  הממצא המרכזי מתייחס לתרחיש של ביטול החוק, כלומר קביעת מס אחיד על כל החברות, כך שסך הכנסות הממשלה ממסים יישאר ברמה הנוכחית.

 • קידום עסקים ע"י הפחתת הבירוקרטיה

  צבי אקשטיין, אסתי גולדהמר, אביחי ליפשיץ, אריאלה מוזדן ותום טרילניק

  נייר זה מציע רפורמה שבמרכזה קידום המשק הישראלי והפריון בו, על ידי קידום התחרות החופשית ושיפור קלות עשיית העסקים, וזאת באמצעות צמצום הרגולציה העודפת והקטנה למינימום של העלות הבירוקרטית הנוצרת כתוצאה מהרגולציה ההכרחית.

 • רגולציה של שוק השכירות בישראל

  עומר מואב ודרור אבידור

  מטרת נייר מדיניות זה להציג לקובעי המדיניות ולציבור בישראל מידע מבוסס-מחקר עדכני אשר רלוונטי לדיון בשאלת הרגולציה של שוק השכירות בישראל.

 • הפחתת הנטל הבירוקרטי לעסקים בישראל

  אנואר חילף ואסתי גולדהמר

  נייר זה מנתח את מדיניות ההפחתה של הנטל הבירוקרטי בישראל ומציע מספר המלצות.

 • ניתוח תקציב המדינה לשנים 2015-2016

  רפי מלניק, תמיר קוגוט ואביחי ליפשיץ

  המטרה המרכזית של הניתוח היא לבדוק האם התקציב מתאים למצבו הנוכחי של המשק, והאם הוא מצעיד אותו אל יעדים ארוכי טווח של צמיחה, העלאת הפריון וצמצום העוני ואי-השוויון.

 • האם חוק עידוד השקעות הון תורם לכלכלה?

  עומר מואב ואסף צימרינג

  נייר זה מראה שעידוד הייצוא אינו תורם לתעסוקה ופתיחת המשק לייבוא לא תפגע בתעסוקה, והמדיניות הקיימת של עידוד ייצוא ובו בזמן מדיניות לצמצום ייבוא הן פעולות הסותרות זו את זו וגורמות לבזבוז משאבים ולפגיעה ברווחה.

 • רפורמות בענף הדיור

  צבי אקשטיין, אפרת טולקובסקי, דרור אבידור, דניאל גרף ותמיר קוגוט

  נייר מדיניות זה דן במגמות הבולטות בשוק הדיור, מצביע על הכשלים המבניים שתרמו לעליית מחירי הדירות בשנים האחרונות ומציע תכנית רפורמות במטרה לבלום אותה.

 • מדדים לתפקוד משרדי הממשלה

  גיל בן-ארי ותומר גוטמן

  נייר מדיניות זה מספק סקירה של מתודולוגיות מדידה במגזר הציבורי בעולם ובישראל. הוא מציג סוגיות כלליות הקשורות למטרות המדידה, שיטות ליישומה והמגבלות הטמונות בשימוש במדדים ולסיכום מציג המלצות ליישום המתודולוגיות הנסקרות בישראל.

 • אסטרטגיה פיסקלית לממשלה 2016-2020​

  צבי אקשטיין, לימור דהן ותמיר קוגוט

  על רקע המגמות בכלכלת ישראל מוצעת במסמך זה תכנית למדיניות התקציב לשנים 2016-2020. מטרת התכנית היא להתמודד עם אתגרי המשק כדי לתמוך בצמיחה גבוהה בת-קיימא, המבוססת על הגדלת הפריון וצמצום העוני באמצעות רפורמות משמעותיות.

 • מדיניות המיסוי בראי הצמיחה ואי השוויון

  מישל סטרבצ'ינסקי

  בנייר מדיניות זה נבדקת השפעתה של העלאת שיעורי המס הסטטוטוריים על הצמיחה ועל אי השוויון בהכנסה.

 • מדיניות ייצוא הגז מישראל

  יהושע הופר ועדי פוזנר

  נייר זה מנתח את מדיניות ייצוא הגז הטבעי המביאה להשאת הערך הכלכלי של המשאב עבור מדינת ישראל. התוצאה המתקבלת היא ייצוא בכמות ובקצב הגבוהים משמעותית מהמלצות ועדת צמח ומהחלטת הממשלה שבאה בעקבותיה.