פריון וצמיחה

 • השקעות ציבוריות ורפורמות מבניות

  צבי אקשטיין, שרית מנחם-כרמי וסרגיי סומקין

  נייר זה מציג את הרפורמות הדרושות לטיפול בחסם הצמיחה העיקרי של המשק – פריון העבודה הנמוך. ההמלצות כוללות השקעה בתשתיות ציבוריות, עידוד השקעות פרטיות ומדיניות תעסוקה והון אנושי.

 • רשות הרגולציה: יעדים, כלים ומסגרת עבודה

  שרית מנחם-כרמי ואסף אילת

  נייר זה מתאר את הכלים שעומדים לרשות רשות הרגולציה, את מסגרות העבודה המומלצות עבור הרשות ואת תחומי הפעולה הנדרשים כדי לקדם רגולציה מיטבית בישראל.

 • אסטרטגיית קידום השימוש הדיגיטלי (ICT) בישראל

  הלה אקסלרד, סרגיי סומקין ושחר חבר

  מטרת מחקר זה היא לקבוע סדרי עדיפויות לקידום טרנספורמציה דיגיטלית, זאת על מנת לתת לממשלה כלים לבחור את הפרויקטים בעלי היעילות והתועלת הגבוהות למשק. אנו ממליצים לשים בראש סדר העדיפויות את הגורמים שתרומתם המקרו-כלכלית לפריון ולצמיחה משמעותית ביותר.

 • האתגר הדיגיטלי בחינוך הערבי

  עידית קלישר, מריאן תחאוכו, קיריל מושקלב וחנין מטר

  נייר זה סוקר את הפערים ביכולות הדיגיטליות וביכולות הלמידה מרחוק בין מערכות החינוך הערבית והעברית ואת הקשיים והחסמים שעלו מהשטח במהלך משבר הקורונה, ומציע המלצות לצמצום הפערים.

 • קידום ופיתוח טרנספורמציה דיגיטלית

  הלה אקסלרד, סרגיי סומקין ושחר חבר

  נייר זה בוחן את אסטרטגיית ה-OECD לקידום טרנספורמציה דיגיטלית ומציע דרכים למימושה בישראל דרך בניית תוכנית אסטרטגית וסדרי עדיפויות, הצבת יעדים ומדידה שוטפת, בכדי לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בקידום טרנספורמציה דיגיטלית.

 • להשקיע כדי לצמוח בחוב מוגדל

  צבי אקשטיין, בנימין בנטל וסרגיי סומקין

  נייר זה מצביע על הזדמנות היסטורית העומדת בפני המשק הישראלי לגייס משאבים ולהפנותם להשקעה בפרויקטים מאיצי צמיחה, כגון תשתיות ציבוריות. הנייר בוחן כמותית את תרחיש הצמיחה ונטל החוב הצפויים כתוצאה ממדיניות של הגדלת ההשקעה בהון הציבורי הממומנת על ידי הגדלת החוב.

 • אסטרטגיה להשקעות ורפורמות לפריון

  צבי אקשטיין, שרית מנחם כרמי וסרגיי סומקין

  נייר זה מציג את הצורך של המשק בהגדלת ההשקעה הציבורית והפרטית לשם התמודדות עם פערי הפריון, את המדיניות הנדרשת בהשקעה ציבורית והמדיניות לעידוד ההשקעה הפרטית, וכן מתייחס להיבטי המימון של ההשקעה הממשלתית.

 • הוועדה לקידום ענפי המסחר והשירותים

  הוועדה לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים, בראשות גב' מיכל פינק ופרופ' צבי אקשטיין, גיבשה המלצות לתוכנית לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים, בדגש על שיפור פריון העבודה והפחתת יוקר המחייה.

 • האתגר הדיגיטלי בחברה הערבית

  מריאן תחאוכו, הלה אקסלרד וחנין מטר

  נייר זה מציג את הפערים בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית שאינה חרדית בתשתיות דיגיטליות, באוריינות דיגיטלית ובמאפייני השימוש בכלים ובשירותים דיגיטליים, ומציע המלצות מדיניות לטווח הקצר והארוך שיביאו לצמצום פערים אלו.

 • אתגרי פיתוח דיגיטלי במדינת ישראל

  הלה אקסלרד וישראל דנציגר

  נייר זה ממפה את החסמים לקידום דיגיטציה וטרנספורמציה דיגיטלית וממליץ על תוכנית לאומית לפיתוח דיגיטלי, הכוללת יעדים ברורים וסדרי עדיפויות, ככלי מרכזי בהעלאת הפריון והגברת הצמיחה.

 • ההשפעות הכלכליות של השקעה במטרו

  סני זיו ואורן שפיר

  נייר זה מחשב את ההשפעות העקיפות הצפויות לתוכנית המטרו על פריון הייצור ועל התוצר באמצעות ציפוף מוגבר של עובדים ועסקים.

 • מדיניות כלכלית ליציאת המשק מהמשבר

  צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ וטלי לרום

  נייר זה מציג תוכנית כלכלית המתמקדת בהגדלת התעסוקה האיכותית והפריון וכוללת הרחבה משמעותית של מדיניות התעסוקה ושל פרויקטים תומכי צמיחה. מרכיב מרכזי בתוכנית הוא יצירת ביקושים לעובדים בענפי המשק והקטנת החסמים וחוסר הוודאות לסקטור העסקי.

 • מדידה והפחתה של עלות הבירוקרטיה

  סרגיי סומקין

  נייר מדיניות זה ממליץ על מדידת עלות הבירוקרטיה המוטלת על עסקים במתודולוגיה הרווחת בעולם – Standard Cost Model (SCM), וכן על המבנה המוסדי שמבטיח מדידה מקצועית בת קיימא.

 • A Growth Strategy

  צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ ושרית מנחם-כרמי

  This paper presents a macroeconomic analysis of the sources of the productivity gap between Israel and comparable OECD economies, and proposes a comprehensive economic strategy for the Israeli economy.

 • אסטרטגיה לצמיחת המשק 2019

  צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ, שרית מנחם-כרמי ותמיר קוגוט

  נייר מדיניות זה מציע אסטרטגיה כלכלית מקיפה לטיפול בגורמים מרכזיים המשפיעים על פער הפריון בין ישראל למדינות הסמן: השקעה בהון ציבורי, ובפרט בתשתיות תחבורה ו-ICT, קידום ההון האנושי על ידי הקמת מערכת השכלה גבוהה טכנולוגית ומקצועית, וקידום עסקים באמצעות הפחתת הנטל הבירוקרטי.

 • שוק העבודה כמנוע לצמיחה וצמצום העוני

  צבי אקשטיין, אסנת ליפשיץ וטלי לרום

  נייר מדיניות זה מציג את הגורמים לגידול המשמעותי בשיעורי התעסוקה בישראל, מסביר מדוע העלייה בתעסוקה הייתה מוטה לכיוון קבוצות האוכלוסייה בעלות יכולת ההשתכרות הנמוכה, ומנתח מה הייתה ההשפעה של הגידול בתעסוקה על השכר, ההכנסה והעוני.

 • אסטרטגיה לצמיחת המשק 2018

  צבי אקשטיין ואביחי ליפשיץ

  נייר מדיניות זה מציע אסטרטגיה כלכלית מקיפה למשק הישראלי, המגובה במסגרת מתודולוגית המתבססת על החוזקות והחולשות של המשק הישראלי, כוללת פירוט של תחומי הפעולה הנדרשים, תוכניות ספציפיות וניתנות לביצוע, ומדידה שוטפת של ההתקדמות.

 • קידום עסקים ע"י הפחתת הבירוקרטיה

  צבי אקשטיין, אסתי גולדהמר, אביחי ליפשיץ, אריאלה מוזדן ותום טרילניק

  נייר זה מציע רפורמה שבמרכזה קידום המשק הישראלי והפריון בו, על ידי קידום התחרות החופשית ושיפור קלות עשיית העסקים, וזאת באמצעות צמצום הרגולציה העודפת והקטנה למינימום של העלות הבירוקרטית הנוצרת כתוצאה מהרגולציה ההכרחית.

 • מדיניות המיסוי בראי הצמיחה ואי השוויון

  מישל סטרבצ'ינסקי

  בנייר מדיניות זה נבדקת השפעתה של העלאת שיעורי המס הסטטוטוריים על הצמיחה ועל אי השוויון בהכנסה.

 • האם חוק עידוד השקעות הון תורם לכלכלה?

  עומר מואב ואסף צימרינג

  נייר זה מראה שעידוד הייצוא אינו תורם לתעסוקה ופתיחת המשק לייבוא לא תפגע בתעסוקה, והמדיניות הקיימת של עידוד ייצוא ובו בזמן מדיניות לצמצום ייבוא הן פעולות הסותרות זו את זו וגורמות לבזבוז משאבים ולפגיעה ברווחה.

 • הפחתת הנטל הבירוקרטי לעסקים בישראל

  אנואר חילף ואסתי גולדהמר

  נייר זה מנתח את מדיניות ההפחתה של הנטל הבירוקרטי בישראל ומציע מספר המלצות.

 • השפעת הטבות המס ליצואנים על הכלכלה

  צבי הרקוביץ ואביחי ליפשיץ

  הממצא המרכזי מתייחס לתרחיש של ביטול החוק, כלומר קביעת מס אחיד על כל החברות, כך שסך הכנסות הממשלה ממסים יישאר ברמה הנוכחית.

 • מדיניות תומכת צמיחה וצמצום עוני 2016

  צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ ותמיר קוגוט

  בנייר מדיניות זה אנו ממליצים על מדיניות כלכלית המתמקדת בהעלאת הצמיחה ובצמצום העוני, תוך התמקדות בפריון של ענפי המשק שאינם מיועדים בהכרח ליצוא.

 • השכלה גבוהה טכנולוגית ומקצועית

  צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ, קרן שגיא ותום טרילניק

  נייר מדיניות זה מציג את החשיבות הגדולה של מערכת השכלה גבוהה טכנולוגית ומקצועית איכותית למשק, וממליץ על הגדלה משמעותית של ההשקעה הציבורית ברכישת הון אנושי של פרטים שאינם פונים ללימודים אקדמיים.

 • אסטרטגיה לצמיחת המשק 2017

  צבי אקשטיין ואביחי ליפשיץ

  בנייר מדיניות זה מוצגת אסטרטגיה כלכלית לצמיחת המשק דרך העלאת הפריון, שבמרכזה הגברה משמעותית של ההשקעה בהון, הפיזי והאנושי, במשק.