הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 2030

הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 2030, בראשותו של פרופ' צבי אקשטיין, הגישה את הדוח המסכם לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ח"כ איציק שמולי. הוועדה, שהוקמה באוגוסט 2017 והורכבה מבכירים מכלל המגזרים במשק ובכלל זה נציגים של מגוון משרדי ממשלה רלוונטיים, נציגי מעסיקים, נציגים של ארגוני עובדים ונציגי מגזר שלישי המומחים בתחום, קיימה סדרה של פגישות במליאה ובצוותי עבודה. החזון שגיבשה הוועדה בפתח עבודתה הוא עידוד צמיחה תוך צמצום העוני באמצעות הגברת התעסוקה, ומיצוי ושדרוג ההון האנושי של העובדים לשם העלאת פריון העבודה, תמיכה בצמיחה יציבה של המשק והתמודדות מיטבית עם התמורות הדמוגרפיות ועם השינויים התדירים בשוק התעסוקה. מתוך חזון זה נגזרת המטרה: גיבוש המלצות מעשיות לממשלה ובפרט למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, למדיניות אשר תשיג יעדים מדידים לעלייה בתעסוקה ובהון אנושי של העובדים בישראל עד 2030.

לצד העלייה הדרמטית בשיעורי התעסוקה וההשתתפות החל מ-2003, אשר נבעה בעיקרה ממדיניות ממשלתית להגדלת התמריצים לעבודה לכלל העובדים ותכניות תעסוקה בשטח המכוונות בפרט לבעלי הכנסות נמוכות ולוותה בעלייה בהכנסה מעבודה ובהכנסה הפנויה ובשנים האחרונות גם בירידה בשיעור העוני, עמדו לנגד עיני הוועדה האתגרים המשמעותיים בשוק העבודה: שלוש קבוצות אוכלוסייה נמצאות עדיין ברמת תעסוקה נמוכה - גברים חרדים, נשים ערביות ואנשים עם מוגבלות, ופריון העבודה (התוצר לשעת עבודה) בישראל הוא נמוך ובפני המשק ניצב אתגר משמעותי להעלות אותו.

לאור זאת הוועדה ממליצה על יעדים שאפתניים לשיעורי התעסוקה לפי קבוצות אוכלוסייה, ולראשונה גם על יעדים לאיכות התעסוקה הנמדדת על פי השכר. עוד ממליצה הוועדה על שורת אמצעים להשגת היעדים, ביניהם מערכות מידע והכוון, הכשרות להגדלת מיומנות העובדים ותכניות תעסוקה, תוך התמקדות בשיפור הפריון באמצעות העלאת ההון האנושי ובפרט בקרב אלו בחציון התחתון באמצעות כישורים וניסיון תעסוקתי. המלצות הוועדה למעורבות הממשלה מתמקדות בהיבטים שונים של שוק העבודה בהם קיימת הסכמה רחבה על קיומם של כשלי שוק ועל הצורך במעורבות ממשלתית היוצרת סביבה להשגת היעדים של תעסוקה גבוהה ואיכותית ועלייה בהון האנושי של העובדים.