מדיניות לקידום תעסוקה איכותית בקרב צעירים בחברה הערבית

מחברים: מריאן תחאוכו, טלי לרום וסבאא ג'באלי-סירחאן

שיעור התעסוקה של גברים ערבים בני 18–24 נמצא בירידה מאז 2017. ירידה זו בתעסוקה של הגברים הערבים הצעירים תורגמה כמעט במלואה לעלייה דרמטית בשיעור הצעירים שאינם נמצאים באף מסגרת של לימודים או תעסוקה, אשר עמד נכון לרבעון הראשון של 2022 על 32% ו-26% בקרב ערבים בני 18–20 ובני 21–24, בהתאמה.


מבחינת הקשר בין מאפייני הצעירים הערבים לבין הסיכוי להימצא מחוץ למסגרת עולה כי: (1) למתגוררים בערים מעורבות הסתברות נמוכה יותר להיות מחוץ למסגרות והפער בינם לבין יתר האזורים התרחב, ממצא אשר יכול לשקף הבדלים מקרו-כלכליים בהזדמנויות התעסוקה והלימודים ובנגישות לאזורי תעסוקה, כמו גם הבדלים בין הצעירים באזורים שונים ברמת הבקיאות בשפה העברית, שסביר ששתיהן טובות יותר בערים המעורבות; (2) "כוחה" של תעודת בגרות בהגברת ההשתלבות במסגרות נחלש, ושיעור הנמצאים מחוץ למסגרות עלה גם בקרב בעלי בגרות; (3) האומד לקבוע גדל, עלייה המייצגת שינויים מקרו-כלכליים בשוק העבודה, שינויים במאפיינים שאינם נצפים במחקר זה ובכלל זה הירידה ברמת המיומנויות והבקיאות בשפה העברית ושינויים בהעדפות, אשר מקטינים את הסיכוי של צעירים ערבים להשתלב בתעסוקה.


תופעת ההימצאות של צעירים וצעירות מחוץ למסגרות קשורה קשר הדוק למחסור במיומנויות בקרב הצעירים הערבים ולפערים הגדולים ברמת ההון האנושי בגיל 18 בינם לבין הצעירים היהודים: איכות נמוכה של תעודת סיום התיכון, רמת נמוכה של מיומנויות מתמטיקה, שפה ואוריינות דיגיטלית, ובקיאות נמוכה בשפה העברית. לחסמים אלו מצטרף מחסור במידע, הכוון ומסגרות מעבר לצעירים ערבים.


על מנת להגדיל את התעסוקה האיכותית בקרב צעירים ערבים ולהקטין את שיעור הצעירים שאינם נמצאים במסגרות נדרש לבנות אסטרטגיה ולנקוט צעדי התערבות משמעותיים בשני מישורים: (1) הגדלת הפוטנציאל של צעירים ערבים אשר יכולים להשתלב בהשכלה ובתעסוקה באמצעות צמצום הפערים במערכת החינוך; (2) הגדלת מיצוי הפוטנציאל המצוי בצעירים הערבים בסיום התיכון באמצעות יצירת מערך הכולל שלושה מרכיבים: אבחון, מידע, ייעוץ והכוונה; רכישת השכלה והשלמת כישורים; והשמה בתעסוקה. כדי להבטיח את הצלחת התהליך כולו יש להגדיר יעדי תוצאות מדידים, ללוות את הצעירים לאורך כל הדרך תוך מתן מענה לכל מגוון האוכלוסיות, להגדיר גוף מעטפת המתכלל את התהליך וליצור שיתוף פעולה בין כל הגופים הממשלתיים והאזרחיים המעורבים.