המרכז למדיניות כלכלית של החברה החרדית

מכון אהרן יוזם הקמת תוכנית למדיניות כלכלית של החברה החרדית בישראל. חזון מכון אהרן בתוכנית זו הינו קידום כלכלה יצרנית ועסקית של החברה החרדית והגברת שילובה בכלכלה הלאומית הישראלית. לתוכנית תהיה ועדה מייעצת בה חברים אנשי מפתח מהחברה החרדית מתחומים שונים. מדי כשנה תתכנס הוועדה המייעצת ותחליט על תוכנית המחקר של התוכנית על סמך התוצאות והידע המצטבר והחסמים אשר זהו כמרכזיים.

פעילות התוכנית היא חלק מהאסטרטגיה הכלכלית המקיפה של מכון אהרן למשק הישראלי, אשר מטרתה להשיג את היעד של צמיחה מתמשכת בתוצר ובפריון תוך צמצום העוני ואי-השוויון. מוקד הפעילות הוא קידום קבלת החלטות ממשלה ליישום מדיניות כלכלית ארוכות טווח לחברה החרדית.

כדי לקדם את חזון התוכנית, הפעילות מתמקדת בעיצוב אסטרטגיות ובגיבוש מדיניות בתחומי החינוך, התעסוקה, התשתיות והדיור, בשיתוף משרדי הממשלה השונים ובמיוחד משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה. המלצות המדיניות כוללות הצעות לתוכניות מפורטות המבוססות על נתונים עדכניים של האוכלוסייה החרדית, ידע לאומי ובינלאומי מוכח בכלכלה תוך התייחסות להרגלים ולתרבויות בישראל, כולל המגבלות הפוליטיות. וכן מאפייניה קשייה ומגבלותיה של החברה החרדית.

תוצאות המחקרים וההמלצות מוצגות בדיונים פומביים בשולחנות עגולים ובכנסים בהשתתפות אנשי מקצוע מהחברה החרדית והכללית וביניהם חוקרים, מקבלי החלטות, ובכירים במגזר העסקי והציבורי. שיתוף הפעולה עם משרדי הממשלה ובמיוחד עם משרד האוצר מאפשר להגדיל את ההשפעה ולהביא תכניות אלו להחלטות ממשלה מתוקצבות אשר יבואו לידי ביטוי ביישום מדיניות ארוכת טווח בתחומים השונים.

 

רקע: אתגרים וחסמים לשילוב כלכלי של החברה החרדית בישראל

האוכלוסייה החרדית היא אוכלוסייה ענייה ביותר, משכילה פחות ומסתגרת. החברה החרדית מהווה כ 10% מהאוכלוסייה בישראל אולם שיעור הילודה הגבוהה גורם לעליה של כ 4% לשנה בעוד האוכלוסייה הכללית גדלה ב כ 1.6% לשנה ולכן תחזית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגה נתונים דרמטיים בנוגע לשינוי בסדר גודל אסטרטגי במשקלה של החברה החרדית בכלל החברה הישראלית בעשורים הבאים. לתמורות אלה יהיו השלכות כלכליות מרחיקות לכת על מגוון תחומי החיים, ובהם תעסוקה, דיור, תשתיות וחינוך לכלל המשק ולפערים בתוכו.

בחינת סוגיות אלה על מקומו היחסי של המשק הישראלי בעולם המפותח דורש מיפוי החסמים השונים המאפיינים כל אחד מהתחומים העיקריים של הכלכלה והחברה החרדית. במיוחד נדרשת היום, בדחיפות, התאמה משמעותית במדיניות הכלכלית על מנת ליזום שינויים בהשתלבות החברה החרדית הן עבורה והן עבור כלל המשק הישראלי. מדיניות המבוססת על פתרונות המותאמים למאפיינים הייחודיים של הציבור החרדי, מתוך ראיית צורכי כלל המשק תיטיב עם החברה הישראלית כולה. חשוב להדגיש שהמשבר הנוכחי כתוצאה ממגפת הקורונה והמדיניות הציבורית הנדרשת בתחום הרפואי, הביאו להתנגשות חזיתית בין החברה החרדית למוסדות המדינה. אירועים אלו הבליטו את הצורך בגיבוש קווי מדיניות אשר יאפשרו שילוב כלכלי וחברתי של החברה החרדית בישראל באופן שמדיניות כלכלית ציבורית תהווה גשר חיבור בין החברות ולא מאבקים בלתי פוסקים, הנמשכים מאז קום המדינה. לצורך זה יש לגבש קווי מדיניות כלכלית אשר מתואמת עם עקרי התרבות של החברה החרדית וכן עיקרי תרבות של מדינת ישראל כולה, על כל גווניה התרבותיים והכלכליים.

 


מהתקשורת

80% מהישראלים מוכנים לעבוד עם חרדים, דה מרקר 02.03.2022

בלי קיצורי דרך: כדי לשלב חרדים בהיי-טק, לא יספיקו רק תקציבים מנופחים

הגברים החרדים הם המאגר הלא מנוצל שההייטק משווע לו, גלובס 22.11.2021

הקמת העיר החרדית כסיף: הנצחת העוני המגזרי וניתוק מהכלכלה, גלובס 02.15.2021

אסור להתפשר: לשלב את האוכלוסייה החרדית בתעסוקה איכותית, גלובס 02.01.2022

תעסוקה איכותית לנשים חרדיות

 


פרטי התקשרות

ד"ר הלה אקסלרד

hila.axelrad@runi.ac.il

שולחנות עגולים

ניירות מדיניות

  • גברים חרדים בהייטק

    הלה אקסלרד, אברהם זילברמן, חן ליפשיץ, סרגיי סומקין, איציק קרומבי

    נייר זה מציג את תמונת המצב הנוכחית של גברים חרדים המועסקים בהייטק ושל אלו המעוניינים להשתלב בהייטק, ובוחן את הדרכים האפשריות להגדלת היקף הגברים המועסקים בהייטק.