מחקר במכון לחירות ואחריות

המחקר במכון לחירות ואחריות מתמקד בהערכת מצב הדמוקרטיה הישראלית באמצעות בחינה של ערכים דמוקרטים וליברלים והתנהגות פוליטית של הציבור בישראל ונבחריו והערכת תפקוד המוסדות הפוליטיים.

מחקרי המכון נחלקים לשלושה תחומים עיקריים - חקר עמדות והתנהגות פוליטית של הציבור הישראלי, חקר השיח הפוליטי והמרחב הציבורי בישראל, וחקר המוסדות הפוליטיים והאמון הציבורי בהם.


עמדות והתנהגות פוליטית


במהלך השנים האחרונות אנו עדים לירידה בתמיכה בעמדות ליברליות ובערכים דמוקרטיים בדמוקרטיות רבות. מגמות מדאיגות אלו מאתגרות את המשטרים הדמוקרטיים ודורשות חשיבה מחודשת על השיח הדמוקרטי ומגבלותיו ועל החינוך האזרחי והדמוקרטי במדינות אלו.

 

המכון לחירות ואחריות מעריך אמפירית מגמות בתפיסות אלו בישראל בהשוואה לדמוקרטיות אחרות בעולם, מנתח את הגורמים למגמות אלו והשפעותיהם על חוסנה של הדמוקרטיה הישראלית, וכן בוחן דרכים לחיזוק תפיסות ליברליות ודמוקרטיות בציבור הישראלי.

 

מחקרי המכון בנוגע לעמדות והתנהגות פוליטית עוסקים בבחינה של ערכים ליברלים ודמוקרטים, לצד תפיסות אוטוריטריות של הציבור בישראל לאורך זמן. מחקרים אלו כוללים בחינה של הקיטוב הפוליטי-חברתי בישראל והיחס של קבוצות שונות בחברה כלפי ה"אחר", תוך עריכת השוואה למדינות אחרות בעולם, כמו גם השוואה בין קבוצות שונות בחברה הישראלית.

 

 

שיח פוליטי ומרחב ציבורי


דמוקרטיה ליברלית נמדדת ביכולתה לאפשר ולהגן על התאגדות חברתית ופוליטית, בדגש על קבוצות מיעוט, כמו גם שיח פוליטי חופשי ופלורליסטי במרחב ציבורי.

 

המכון לחירות ואחריות בוחן את השיח הפוליטי בתקשורת וברשתות חברתיות ואת הפעילות של ארגוני חברה אזרחית במרחב הציבורי, ועד כמה אלו מאפשרים שיח פתוח וחופשי הנותן במה למגוון דעות ומגן על עמדות מיעוט.

 

מחקרי המכון בנוגע לשיח הפוליטי והמרחב הציבורי עוסקים בבחינה של התבטאויות לא דמוקרטיות בציבוריות הישראלית ובתקשורת הישראלית הממוסדת, בהפצת רעיונות שנאה, קיצוניות והסתה לאלימות במדיה הדיגיטלית, ובמיפוי הנוכחות של ארגונים אזרחיים המפיצים עמדות הפוגעות בחירויות הפרט והקבוצה.

 

 


מוסדות פוליטיים ואמון ציבורי


דמוקרטיה ליברלית עלולה למצוא עצמה בהתנגשות בין הרצון לקדם משילות ובין הרצון לשמור על חירויות פוליטיות, חברתיות ואזרחיות. המבנה והתפקוד המוסדי של כל דמוקרטיה מעצב את גבולות החירות, והאמון הציבורי בממשלה ובפעילותה מקנה לגיטימיות לקיומו של השלטון.

 

המכון לחירות ואחריות בוחן את חוסנה של הדמוקרטיה הישראלית בהשוואה למדינות אחרות בעולם תוך שימוש במדדים מוסדיים מקובלים לחוסן דמוקרטי. המכון מבצע הערכה אמפירית של מידת האמון הציבורי בפעולות הממשלה ומקדם הבנה של הגורמים המשפיעים על אמון זה.

 

מחקרי המכון בתחום המוסדי עוסקים בהערכת כלי פיקוח פרלמנטריים על הרשות המבצעת, ובחינת כשלים בדמוקרטיה הישראלית, וביתר שאת בעת מגפת הקורונה. מחקרי המכון הנוגעים לתפיסות הציבור את השלטון ונבחרי הציבור מתמקדים באמון פוליטי ובהערכת התפקוד של המערכת הפוליטית, בהיענות של גופים פוליטיים לדרישות הציבור, ובעמדות הציבור בנוגע למדיניות של הממשלה בנושאים שונים.