SEL.IL קידום למידה רגשית-חברתית בישראל הוא מרכז אקדמי-יישומי הפועל בבית הספר ברוך איבצ’ר לפסיכולוגיה, מתוך כוונה לקדם הטמעה של למידה רגשית-חברתית בכל מערכת החינוך בישראל.
אנחנו מאמינים שתפקיד החינוך הוא לא רק להקנות ידע אלא לצייד את הדור הצעיר במיומנויות ובכישורים רגשיים-חברתיים שיאפשרו לו להתפתח באופן מיטבי, ולהתמודד בצורה יעילה עם מציאות מורכבת ועם עולם דינמי ומשתנה.
לקידום משימה זו אנחנו פועלים תוך שיתוף הדוק ורב שנים עם משרד החינוך, רשויות מקומיות, ועם קרנות פילנתרופיות.

SEL.IL הוא המרכז היחידי בישראל שנטוע באקדמיה ומשלב באופן אינטגרטיבי מחקר, פיתוח, הכשרה, הטמעה בשדה וייעוץ לקובעי מדיניות בתחום ה- SEL. אנחנו מאמינים שהשילוב הייחודי הזה בין המחקר לשדה מאפשר הפרייה ולמידה הדדית, התפתחות מתמדת ושמירה על רלוונטיות. כל זאת תוך הקפדה על סטנדרטים מקצועיים ומבוססי מחקר.


במרכז שלנו עובדים יחד חוקרות וחוקרים, פסיכולוגיות ואנשי חינוך מובילים בתחומם בארץ בליווי ושיתוף פעולה עם חוקרים בכירים בעולם בעלי ניסיון עצום בלמידה רגשית-חברתית.