הודעות פורום שווי הוגן

 • סיכום הדיון, חומר הרקע ורשימת המשתתפים לדיון מאי בנושא "הכניסה לתוקף של מודל הפסדי האשראי החזויים (CECL) בבנקים: יישום והשלכות על רווחיות הבנקים והתשואה להון" עלו לאתר, לסיכום הדיון | לחומר הרקע | לרשימת המשתתפים
 • סיכום הדיון, חומר הרקע ורשימת המשתתפים לדיון אפריל בנושא "קריפטו בשוק ההון: האם השקעה של חברות ציבוריות ושל גופים מוסדיים במטבעות קריפטוגרפיים היא לגיטימית?" עלו לאתר, לסיכום הדיון | לחומר הרקע | לרשימת המשתתפים
 • סיכום הדיון, חומר הרקע ורשימת המשתתפים לדיון פברואר בנושא "לקראת אימוץ המלצות ועדת יפה: האם המלצה על מעבר למסלול לניהול השקעות פאסיבי ולמודל דמי ניהול בשיטת 'הכל כלול' ייטיבו עם הציבור?" עלו לאתר, לסיכום הדיון | לחומר הרקע | לרשימת המשתתפים
 • סיכום הדיון, חומר הרקע ורשימת המשתתפים לדיון דצמבר בנושא "המלצות ועדת חודק – חשיבה מחדש במלאת עשור ליישומן" עלו לאתר, לסיכום הדיון | לחומר הרקע | לרשימת המשתתפים
 • סיכום הדיון, חומר הרקע ורשימת המשתתפים לדיון נובמבר בנושא "הרפורמה המוצעת באג"ח מיועדות: רציונל והשלכות תקציביות ואקטואריות" עלו לאתר, לסיכום הדיון |  לחומר הרקע | לרשימת המשתתפים
 • חוברת סיכום פעילות תשפ"א עלתה לאתר, לקריאה לחץ כאן
 • סיכום דיון, חומר הרקע ורשימת המשתתפים לדיון יוני בנושא "בחינת הצורך בשקל דיגיטלי בישראל וההשלכות על המגזר הפיננסי" עלו לאתר, לסיכום הדיון | לחומר הרקע | לרשימת המשתפים
 • סיכום דיון, חומר הרקע ורשימת המשתתפים לדיון מאי בנושא "מבול ההנפקות ודילמת מודל ה- SPAC: סימני התאוששות או סיגנל למשבר עתידי בשוק ההון?" עלו לאתר, לסיכום הדיון | לחומר הרקע | לרשימת המשתפים
 • סיכום דיון, חומר הרקע ורשימת המשתתפים לדיון אפריל בנושא "חברות ללא בעל שליטה: הגדרת שליטה ויחסי דירקטוריון הנהלה על רקע התזכיר החדש לתיקון חוק החברות" עלו לאתר, לסיכום הדיון | לחומר הרקע | לרשימת המשתתפים
 • סיכום דיון, חומר הרקע ורשימת המשתתפים לדיון פברואר בנושא "מיסוי לוקאלי של גופים רב לאומיים: עקרונות הקצאת נכסים לא מוחשיים ורווחים" עלו לאתר, לסיכום הדיון | לחומר הרקע | לרשימת המשתתפים
 • סיכום דיון, חומר הרקע ורשימת המשתתפים לדיון ינואר בנושא "ניהול סיכוני סייבר בסקטור הפיננסי והשירותי על רקע פרשת שירביט והאירועים האחרונים" עלו לאתר, לסיכום הדיון | לחומר הרקע | לרשימת המשתתפים
 • סיכום הדיון, חומר הרקע ורשימת המשתתפים לדיון דצמבר בנושא " מגמת ההשקעות החברתיות (ESG): הצדקה ומתודולוגיית שווי, שאלת הגילוי ואחריות דירקטוריונים" עלו לאתר, לסיכום הדיון | לחומר הרקע | לרשימת המשתתפים
 • סיכום דיון, חומר הרקע ורשימת המשתתפים לדיון נובמבר בנושא "פערי רגולציה בסקטור הפיננסי על רקע מבנה השליטה בחברות הביטוח" עלה לאתר, לחומר הרקע | לרשימת המשתתפים | לסיכום הדיון
 • חוברת סיכום פעילות תש"ף עלתה לאתר, לקריאה לחץ כאן
 • הועלה ניתוח מעודכן של השלכות משבר הקורונה על הפניות תשומת הלב והערות עסק חי ב- Q1 2020, לניתוח המעודכן
 • מפגש יולי של הפורום עסק בנושא "השתקפות משבר הקורונה בדוחות הבנקים: ניהול סיכונים פיננסיים וצפי לרווחיות. לסיכום הדיון
 • סיכום הדיון, חומר הרקע, מצגות ורשימת המשתתפים לדיון מאי המקוון של הפורום בנושא "השפעת המשבר על יכולת הפירעון של אגרות חוב על רקע מתווה הדגל של רשות שוק ההון" עלו לאתר. לחומר הרקע | לרשימת המשתתפים | למצגת בנק ישראל | למצגת השלכות על הפניות תשומת הלב והערות עסק חי | לסיכום הדיון
 • מפגש אפריל המקוון של הפורום עסק בנושא "הערכות שווי לצורך דוחות Q1 בעקבות משבר הקורונה: מדידת שווי הוגן (לרבות נדל״ן להשקעה) ובחינת ירידת ערך נכסים (לרבות מוניטין)" - לסיכום הדיון
 • חומר הרקע ורשימת המשתתפים לקראת מפגש אפריל המקוון בנושא בנושא "הערכות שווי לצורך דוחות Q1 ובחינת ירידת ערך נכסים" עלו לאתר - לחומר הרקע | לרשימת המשתתפים
 • מפגש פברואר של פורום שווי הוגן עסק בנושא "אופן בחינת ירידת ערך נכסים לאחר כניסתו לתוקף של IFRS 16" לסיכום הדיון
 • מפגש ינואר של פורום שווי הוגן עסק בנושא "נאותות שיעור ההיוון (cap rate) של נדל"ן מניב בישראל, על רקע פערים מתמשכים בין שווי שוק להון עצמי בחברות נדל"ן מניב ולאור מחירי עסקאות בפועל" לסיכום הדיון
 • מפגש דצמבר של פורום שווי הוגן עסק בנושא "סוגיית המשך השימוש בחברות הייעוץ לאסיפות הכלליות על רקע הצורך באקטיביזם מוסדי" לסיכום הדיון
 • חוברת סיכום פעילות תשע"ט עלתה לאתר. לקריאה לחצו כאן
 • מפגש יוני של פורום שווי הוגן עסק בנושא "כניסת אמזון והמסחר המקוון: השלכות על הקניונים ומרכזי המסחר בישראל ושווים". לסיכום הדיון
 • מפגש מאי של פורום שווי הוגן עסק בנושא "הפיקוח על מתן אשראי מוסדי ובנקאי ללווים גדולים על רקע מסקנות וועדת כבל" לסיכום הדיון
 • מפגש אפריל של פורום שווי הוגן עסק בנושא: "מניות הקנאביס: בועה או מודל עסקי ממשי?" לסיכום הדיון
 • מפגש פברואר של פורום שווי הוגן עסק בנושא: "מבט מימוני ביקורתי על חוק חדלות פירעון". לסיכום הדיון
 • מפגש ינואר של פורום שווי הוגן עסק בנושא: "השלכות עליית פרמיית הסיכון בשוק האג"ח: מתמחור נכסים ואשראי ועד לפעילות הריאלית". לסיכום הדיון
 • מפגש דצמבר של פורום שווי הוגן עסק בנושא: "המעבר של חברות הביטוח לסולבנסי II: כיצד ניתן ליישב את הסתירה בין המאזן הכלכלי החדש לבין מחיר השוק?" לסיכום הדיון לחצו כאן
 • המפגש הראשון לשנה האקדמית תשע"ט עסק בנושא: "הערכות שווי על רקע מהפכת החכירות - האם קיימת טעות מתודולוגית בהבחנה בין הוצאה תפעולית לבין הוצאה פיננסית?". לסיכום הדיון
 • חוברת סיכום פעילות תשע"ח עלתה לאתר. לקריאה לחצו כאן
 • המפגש האחרון לשנה האקדמית תשע"ח עסק בנושא: "כיצד יוצאים מהמשבר במקצוע ראיית החשבון: החל ממתכונת בחינות המועצה ושכר המתמחים ועד למהפכת הביקורת". לסיכום הדיון
 • מפגש אפריל של פורום שווי הוגן עסק בנושא: "עשור וחצי לדוח ברנע הדור הבא– חשיבה מחודשת ושאלת אחריות דירקטורים על נתוני חברות בנות וכלולות". לסיכום הדיון​
 • מפגש פברואר של פורום שווי הוגן עסק בנושא: "מתודולוגיית מחירוני הרכב והשלכותיה רחבות ההיקף על שוק הרכב ונגזרותיו: "החל מביטוח ושווי השימוש, דרך דוחות כספיים ושווי בטחונות ועד לתנופת האשראי הצרכני".
  לסיכום הדיון
 • מפגש ינואר של פורום שווי הוגן עסק בנושא ״הצורך באסדרת מידע כספי לא חשבונאי: החל מנון גאפ, דרך מידע פרופורמה ועד למטריקות ענפיות חדשניות" לסיכום הדיון
 • מפגש דצמבר של פורום שווי הוגן עסק בנושא ״ההשלכות של כניסת החכירות התפעוליות לדוחות הכספיים: הערכות שווי, מינוף, והתנהגות עסקית ריאלית״ לסיכום הדיון
 • מפגש יולי של פורום שווי הוגן עסק בנושא "כניסת מניות הבכורה לשוק ההון הישראלי: רלוונטיות, כדאיות והשלכות". לסיכום הדיון
 • חוברת סיכום פעילות תשע"ז עלתה לאתר. בהזדמנות זו נאחל לכם ולבני משפחותיכם שנה טובה, לקריאת החוברת לחצו כאן
 • במהלך פגרת הקיץ יפעל צוות חשיבה של הפורום בנושא התקן החדש 17 IFRS בנושא חשבונאות ביטוח. למידע נוסף אודות צוות החשיבה
 • מפגש מאי של פורום שווי הוגן עסק בנושא "מהפכת הדיווח שנבלמה: האם החרגת הרשויות המקומיות מדיווח על בסיס צבירה מוצדקת?" לסיכום הדיון​
 • מפגש אפריל של פורום שווי הוגן עסק בנושא "החמרה באחריות דירקטורים בחלוקת דיבידנד? השלכות פס"ד מלרג על יישום מבחן יכולת הפירעון והקשר למבחן הרווח". לסיכום הדיון
 • מפגש פברואר של פורום שווי הוגן עסק בנושא "רפורמת הדיווח המוצעת בבנקים: האם הדוחות מספקים מידע רלבנטי ושימושי, בין היתר על רקע התמורות הטכנולוגיות?" לסיכום הדיון​
 • מפגש ינואר של פורום שווי הוגן עסק בנושא "כיצד מתמחרים רעיון? הערכות שווי של חברות סטארט-אפ על רקע ניסיון הנפקת "שלנו גרופ". לסיכום הדיון
 • מפגש דצמבר של פורום שווי הוגן עסק בנושא "המלצות ועדת וינוגרד: מהו שיעור ההיוון הראוי בתביעות קצבה ומהן ההשלכות על הדוחות הכספיים של חברות הביטוח?" לסיכום הדיון
 • מפגש נובמבר של פורום שווי הוגן עסק בנושא: GO PRIVET "הבורסה בתל אביב על רקע הרפורמה המוצעת - בין שאלת השוק היעיל לשאלת השוק הפעיל" לסיכון הדיון