בחינת הכשר מסלול מחקרי .Ms.c במדעי המחשב

סטודנט במסלול ללא תזה שבחר לא לבצע פרויקט גמר חייב לקחת שלושה קורסי בחירה נוספים ולעמוד בבחינת הכשר על מנת לסיים חובותיו האקדמיות. הבחינה היא בחינה כתובה הנערכת אחת לשנה במועד שיפורסם בידיעון לפני שנת הלימודים (בד"כ מעט אחרי חופשת הפסח). חומר הבחינה כולל נושאי ליבה במדעי המחשב המכסים את החומר הנלמד בתואר הראשון בקורסים: שפות תכנות, מבני נתונים, אלגוריתמים, מערכות הפעלה, תקשורת מחשבים, אוטומטים ושפות פורמליות וחישוביות וסיבוכיות. הציון בבחינת ההכשר הוא עובר/לא עובר ואינו משוקלל בממוצע הכללי של התואר, אולם ציון עובר בבחינת ההכשר הוא תנאי מחייב לזכאות לתואר. את בחינת ההכשר יש לעבור במהלך השנתיים הראשונות לתואר.

רשימת הנושאים לבחינת הכשר