מסלולי הלימוד בתוכנית התואר השני בכלכלה התנהגותית

התוכנית כוללת שני מסלולים: מסלול מחקרי עם תזה ומסלול ללא תזה

סטודנטים בשני המסלולים מחויבים ללמוד את כל קורסי החובה של התוכנית (קורסי ליבה) ולעשות פרקטיקום. אין הבדל בין שני המסלולים מבחינת נקודות זכות, כך שסטודנטים שיחליטו בסופו של דבר לא לעשות תזה לא יצטרכו לבצע השלמות כדי לסיים את התואר. עם זאת, מאחר וסמינר התזה מקנה 4 נ"ז, בעוד שסמינר לפרויקט גמר מקנה 2 נ"ז בלבד, סטודנטים במסלול עם תזה יצטרכו לקחת קורס בחירה אחד פחות.


מסלול מחקרי עם תזה:

 

סטודנטים במסלול זה יתבקשו לבצע מחקר אמפירי (איסוף וניתוח נתונים) בהנחיית אחד מחברי הסגל של התוכנית. על הסטודנטים למצוא מנחה לתזה עד מיני סמסטר 5, ולסיים את לימודי החובה לתואר (מיני סמסטר 6) כאשר בידם הצעת מחקר מאושרת. עבודת התזה תכלול ביצוע של מחקר מקורי אמפירי. המחקר עצמו ועבודת התזה יהיו זהים בדרישות ובהיקף שלהם לעבודות התזה המאושרות באוניברסיטאות אחרות בארץ. סטודנטים במסלול זה חייבים להשתתף בסמינר תזה במהלך מיני סמסטרים 7-6.

 


מסלול ללא תזה:

 

 

סטודנטים במסלול ללא תזה יתבקשו לבצע עבודת גמר בהנחיית אחד מחברי הסגל של התוכנית. על הסטודנטים למצוא מנחה לעבודת גמר עד סיום מיני סמסטר 4, ולהשתתף בסמינר פרויקט גמר במהלך מיני סמסטרים 6-5. עבודת הגמר תכלול מחקר אמפירי בהיקף של סמינר מחקרי בלבד עם סקירה ספרותית מורחבת והעמקת אינטגרציה בין ממצאי המחקר לתיאוריה או הפרקטיקה המקצועית. במקרים מסוימים, ראש התוכנית יכול לאשר עבודת גמר שאינה כוללת את המחקר אמפירי שבוצע בסדנה, לדוגמה: עבודת חקר עיונית מורחבת הכוללת בסיומה הצעה למחקר אמפירי בנוגע לסוגיות שהועלו בעבודה; ניתוח מקרה מההתנסות בשדה של הסטודנט עם דיון מעמיק באספקטים תיאורטיים ומחקריים; בניית תכנית התערבות בנושאים הנוגעים להתמחות של הסטודנט עם דיון מעמיק באספקטים תיאורטיים ומחקריים. סטודנטים במסלול ללא תזה חייבים להשתתף בסמינר פרויקט גמר.

 

עקרונית, ההבדל בין עבודת תזה ועבודת גמר הוא בהיקף של המחקר האמפירי. הדרישה בעבודת תזה היא הרחבה לתכנית מחקר מקיפה יותר הכוללת מערכי מחקר מורכבים יותר. הדרישה בעבודת גמר היא של סמינר מחקרי בלבד – מחקר קורלטיבי או מערך ניסוי פשוט אחד שניתן לבצע אותו במסגרת זמן קצרה יותר. כמו כן, כפי שצוין לעיל, עבודת הגמר במסלול ללא תזה יכולה לשאת צורות אחרות ושונות באופן מהותי מעבודת הסדנה.