תוכנית הלימודים
במסלול מחקרי (עם תזה)

 

תוכנית הלימודים הנה תוכנית דו שנתית, המבוססת על 32 שעות סמסטריאליות (ש"ס = שעת לימוד סמסטריאלית) ועבודת מחקר.

מבנה תוכנית הלימודים במסלול המחקרי זהה למבנה תוכנית הלימודים במסלול שאינו מחקרי אולם,​​​ סטודנט הלומד במסלול המחקרי רשאי ללמוד 4 שעות סמסטריאליות פחות מהנדרש במסלול הלימודים שאינו מחקרי.

עבודת הסמכה בתואר המחקרי היא תנאי מוקדם ללימודי דוקטורט במשפטים במדינת ישראל. אלה מכם החפצים להירשם, בבוא העת, ללימודי דוקטורט במדינתנו חייבים להצטייד בתואר מחקרי.

 

תהליכי רישום

 

  • בחירת נושא לכתיבתה של עבודת המחקר.
  • סטודנטים החפצים לכתוב עבודת מוסמך מחקרית יודיעו על בקשתם להצטרפות למסלול המחקרי, למנהל התואר השני, לא יאוחר מתחילת שנת לימודיהם השנייה. ההחלטה על אישור מועמדות כאמור תהיה בסמכותה של וועדת התואר השני. ההחלטה תהיה לאשר מועמדותו של סטודנט פלוני, שלא לאשר אותה, או לדחות את ההחלטה הסופית למועד מאוחר יותר שייוודע לסטודנט.
  • לאחר מתן אישור קבלה למסלול המחקרי, על הסטודנט לבוא בדברים עם אחד ממרצי המרכז, מדרגת מרצה בכיר ומעלה, שיסכים לשמש כמדריך בכתיבת עבודת המחקר ויאשר את הנושא המוצע על ידי הסטודנט. רשימת המרצים העונים על קריטריון זה מצויה בלוח המודעות באתר התואר השני ובמנהל התואר השני.
  • יש להמציא למנהל התואר השני אישור בכתב על גבי טופס מיוחד מאת המדריך על הסכמתו להדריך את הסטודנט ואת הסכמתו לנושא המחקר.
  • הגשת הצעת מחקר לפי הנחיות המדריך.
  • אישור הצעת המחקר ע"י הועדה האקדמית לתואר שני שכוללת את המרצה וראש התוכנית.

 

הציון הממוצע הנדרש בתואר


התואר השני המחקרי מותנה בתנאי - ציון ממוצע משוקלל של 75 ומעלה. לעניין חישוב הממוצע המשוקלל בתואר השני המחקרי, יוענק לעבודת המחקר משקל של שלושים אחוז מן הציון הסופי ולציון המשוקלל של הקורסים והסמינריונים יינתן משקל של שבעים אחוז מן הציון הסופי.

יש לציין כי ציון משוקלל זה אינו מבטיח קבלה ללימודי דוקטורט- כל אוניברסיטה המוסמכת להעניק תואר דוקטור רשאית לקבוע לה את סף הקבלה לצורך כך, וסף קבלה זה הוא בדרך כלל גבוה מ- 75.

 

  • ​​תוכנית הלימודים מעודכנת לשנת הלימודים תשפ"ג​ וכפופה לשינויים

 

לפרטים על רישום לתוכנית הלימודים לחץ כאן >>