מסלולי הלימוד בתוכנית לפסיכולוגיה חברתית

התוכנית כוללת שני מסלולים:

מסלול א' (מחקרי עם תזה) ומסלול ב' (ללא תזה). סטודנטים בשני המסלולים מחויבים ללמוד את כל קורסי החובה של התוכנית (תשתית, ליבה, חטיבה לימודית) וסדנא המחקרית. ההבדל בין שני המסלולים הוא בכמות קורסי הבחירה שהסטודנטים חייבים לקחת ובמהותה של עבודת הגמר שמזכה את הסטודנט בתואר מוסמך. סטודנטים הלומדים במסלול ללא תזה חייבים בשני קורסי בחירה (4 נ"ז). לעומתם, סטודנטים הלומדים במסלול עם תזה רשאים לוותר על שתי נ"ז וללמוד רק קורס אחד (2 נ"ז). כך, סטודנטים במסלול עם תזה יכולים לפנות יותר זמן במהלך שנה ב' לצורך סיום ביצוע המחקר עצמו וכתיבת התזה.

מסלול מחקרי עם תזה (מסלול א')

סטודנטים במסלול עם תזה יכולים לנצל את הסדנה המחקרית כבסיס לעבודת התזה שלהם, תוך הרחבת המחקר האמפירי (איסוף וניתוח נתונים נוספים) וסקירת הספרות וכתיבת התזה במהלך שנה ב' בהנחיית מנחה הסדנה. כך, הסטודנטים עובדים עם מנחה הסדנה במהלך השנה הראשונה בגיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים ראשוניים שיהוו את הסמינר המחקרי. במהלך השנה השנייה, ממשיכים סטודנטים אלה לעבוד עם מנחה הסדנה, עתה כמנחה לתזה, בהרחבת המחקר האמפירי (איסוף וניתוח נתונים נוספים), הרחבת סקירת הספרות וכתיבת עבודת התזה.

סטודנטים שיעדיפו לבצע את מחקר התזה שלא בנושא סדנת המחקר יכולים לעשות זאת בתנאי שיגיעו להסכמה עם מנחה מתאים (חבר סגל בכיר).

עבודת התזה תכלול ביצוע של מחקר מקורי אמפירי. המחקר עצמו ועבודת התזה יהיו זהים בדרישות ובהיקף שלהם לעבודות התזה המאושרות באוניברסיטאות אחרות בארץ.

סטודנטים במסלול תזה חייבים להשתתף בסדנת תזה במהלך השנה השנייה ללימודים.הנחיות, לוחות זמנים ומידע נוסף, לחצו כאן >>
 
פורמט הצעת מחקר לתזה, לחצו כאן >>

דוגמה להצעת מחקר לתזה, לחצו כאן >>

תקנון אתיקה ונוהל מחקרים בבני אדם, לחצו כאן >>

טופס בקשה לאישור אתי של מחקר, לחצו כאן >> 

הנחיות ופורמט הגשת התזה, לחצו כאן >>דוגמאות לפוסטרים שהוצגו בכנס הפוסטרים

דוגמא 1 דוגמא 2 | דוגמא 3 דוגמא 4 דוגמא 5 דוגמא 6

דוגמאות לעבודת תזה

דוגמא 1 | דוגמא 2 | דוגמא 3 דוגמא 4 | דוגמא 5 | דוגמא 6


מסלול ללא תזה (מסלול ב')

סטודנטים במסלול ללא תזה יכולים לנצל את הסדנא המחקרית כבסיס לעבודת הגמר שלהם, תוך הרחבת סקירת הספרות של הסמינר, העמקת האינטגרציה בין הסמינר לפרקטיקה המקצועית בשדה וכתיבת עבודת הגמר במהלך שנה ב' בהנחיית מנחה הסדנא. כלומר, במהלך השנה הראשונה, הסטודנטים עובדים עם מנחה הסדנא בגיבוש הצעת מחקר ואיסוף וניתוח הנתונים האמפיריים של הסמינר המחקרי. במהלך השנה השנייה, ממשיכים סטודנטים אלה לעבוד עם מנחה הסמינר, עתה כמנחה עבודת הגמר, בהרחבת סקירת הספרות, העמקת האינטגרציה בין ממצאי המחקר לבין התיאוריה או הפרקטיקה המקצועית ובכתיבת עבודת הגמר. סטודנטים הרוצים לבצע עבודת גמר בנושא שלא נכלל באותה שנה ברשימת הסדנאות המחקריות או לבצע עבודת גמר במתכונת שונה (ראה מתכונות אחרות למטה), חייבים בכל זאת להשתתף באחת הסדנאות המחקריות ובמקביל להתקשר עם חבר סגל בתוכנית ולקבל את הסכמתו לשמש כמנחה לעבודת הגמר שלהם.


עבודת הגמר אמורה לכלול מחקר אמפירי בהיקף של סמינר מחקרי בלבד עם סקירת ספרותית מורחבת והעמקה באינטגרציה בין ממצאי המחקר לתיאוריה או הפרקטיקה המקצועית. במקרים מסוימים, ראש התוכנית יכול לאשר עבודת גמר שאינה כוללת את המחקר אמפירי שבוצע בסדנא לדוגמא, (א) עבודת חקר עיונית מורחבת הכוללת בסיומה הצעה למחקר אמפירי בנוגע לסוגיות שהועלו בעבודה, (ב) ניתוח מקרה מההתנסות בשדה של הסטודנט עם דיון מעמיק באספקטים תיאורטיים ומחקריים, או (ג) בניית תוכנית התערבות בנושאים הנוגעים להתמחות של הסטודנט עם דיון מעמיק באספקטים תיאורטיים ומחקריים.

עקרונית, ההבדל בין עבודת תזה ועבודת גמר הוא בהיקף של המחקר האמפירי. הדרישה בעבודת תזה היא הרחבה לתוכנית מחקר מקיפה יותר הכוללת מערכי מחקר מורכבים יותר. מומלץ שהמחקר שסטודנטים במסלול א' יבצעו בסדנא המחקרית יהווה צעד ראשון של מחקר התזה שלהם, אשר כולל איסוף נתונים נוספים מעבר למחקר שבוצע בסדנא.

הדרישה בעבודת גמר היא של סמינר מחקרי בלבד - מחקר קורלטיבי או מערך ניסוי פשוט אחד שניתן לבצע אותו, החל מתכנונו ועד ניתוח הנתונים, עד סוף השנה הראשונה. כמו כן, כפי שצוין לעיל, עבודת הגמר במסלול ב' יכולה לשאת צורות אחרות ושונות באופן מהותי מעבודת הסדנא.

דוגמאות לעבודת גמר

דוגמה 1 | דוגמה 2 | דוגמה 3הנחיות, לוחות זמנים ומידע נוסף, לחצו כאן >>

תקנון אתיקה ונוהל מחקרים בבני אדם, לחצו כאן >> 

טופס בקשה לאישור אתי של מחקר, לחצו כאן >>

פורמט הגשת עבודת גמר, לחצו כאן >>