חטיבה 2 - עירוניות

55% מאוכלוסיית העולם מתגוררת כיום ביישובים עירוניים - ושיעור זה ייזנק ל-66% עד 2050 –תוספת של 2.5 מיליארד בני אדם כתוצאה מתהליכי העיור המהירים. בה בשעה ערים אחראיות ל-75% מצריכת האנרגיה העולמית ועד ל-80% מפליטות גזי חממה. לפיכך, הסביבה העירונית היא מפתח לפתרון אתגרי הקיימות של המאה ה-21. החטיבה בעירוניות תקנה כלים מושגיים ומעשיים להבין ולהתמודד עם סוגיות שונות של קיימות עירונית בקני מידה שונים: תהליכי עיור והשפעתם על שינוי אקלים, מדיניות ותכנון עירוני, יחסי העיר עם סביבתה הטבעית, תשתיות עירוניות ומערכות תחבורה בנות קיימא, מפגעים סביבתיים בעיר והשפעתם על קבוצות שונות (צדק סביבתי), "עירוניות חכמה" ועוד. הקורסים השונים ידגישו סוגיות עולמיות בהקשרי פיתוח מגוונים (בדרום ובצפון הגלובלי) וסוגיות מקומיות בערי ישראל, כולל סטודיו לתכנון עירוני מקיים שיתמקד בעיר בארץ (לדוגמא, הרצליה).