ערעור על החלטה בגין התאמות

על רקע ליקויי למידה ו/או הפרעת קשב

 

  • ניתן להגיש ערר אך ורק על החלטה שהתקבלה אחרי הגשת האבחון. הועדה לא תדון בערעור על הגשה באחור של האבחון.
  • לפני הגשת הערר יש למצות את הערעורים מול השירות הפסיכולוגי ומול מת"ל (אם הוגש מת"ל).
  • יש לפנות לשירות הפסיכולוגי בבקשה לשינוי ההתאמות. אם התנאים המותאמים התקבלו שלא על סמך אבחון מת"ל, והסטודנט מעוניין בתנאים נוספים, עליו לפנות למת"ל לפני הגשת הערעור.
  • ניתן להגיש ערעור על התאמות שניתנו (או לא ניתנו) בעקבות הגשת אבחונים, רק לאחר מיצוי הערעורים מול השירות הפסיכולוגי ומת"ל (אם הוגש מת"ל).
  • הערעור על החלטה בדבר התאמות יידון בוועדת ערר הפועלת מטעם האוניברסיטה. חברי הוועדה כוללים נציג דקאנט הסטודנטים, נציג שרותי הייעוץ הפסיכולוגיים ונציג נוסף מטעם המוסד.
  • הסטודנט רשאי לערער על החלטה בנוגע להתאמות תוך 15 יום מהיום בו נשלחה אליו ההודעה לדוא"ל של אוניברסיטת רייכמן בלבד. הערעור על ההחלטה צריך להיות מנומק היטב ומבוסס.
  • טופס הערעור לסטודנטים שכבר החלו את לימודיהם נמצא במרכז האישי תחת אייקון: ליקויי למידה, התאמות. טופס הערעור לסטודנטים שהתקבלו לשנה"ל הבאה נמצא בתחנת המידע לסטודנט בלשונית: ליקויי למידה, התאמות.
  • סטודנט המעוניין להופיע לפני ועדת הערר יציין זאת בטופס ויופיע לפני הועדה במועד ובמקום שתקבע הועדה. סטודנט רשאי לבוא לדיון בערר עם אדם מטעמו, חובה לציין זאת בטופס הערעור. הודעה על המועד בו על הסטודנט להגיע לוועדה תישלח בדוא"ל. היה והסטודנט לא הופיע לוועדה, תתקבל החלטה בהיעדרו.
  • יש לשים לב כי במסגרת הדיון בערעור, רשאית ועדת הערר לבחון מחדש את כל ההתאמות שניתנו לסטודנט, ולקבוע התאמות אחרות ו/או לבטל התאמות שניתנו.
  • החליטה הועדה לקבל או לדחות את הערעור, ההחלטה והנימוק בגינה יישלחו לסטודנט וההחלטה תהיה סופית. ההחלטה תישלח בדוא"ל בתוך 30 ימים מיום הגשת הערעור.